Nationale Jongerencollecte op 18 en 19 november

4 november 2023

In het derde weekend van november staat in Nederland de jaarlijkse Jongerencollecte gepland. Ook parochies in het bisdom Breda wordt gevraagd in het weekend van 18 en 19 november 2023 te collecteren voor het jongerenwerk in de kerk.

De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek en is in 2006 in het leven geroepen om geld in te zamelen voor landelijke projecten, ontmoetingen, vormingsdagen en charitatieve initiatieven. De collecte wordt nationaal gehouden, maar werkt lokaal door. Met hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers in de bisdommen nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies.

Bisdom Breda

In het bisdom Breda wordt het jongerenwerk gecoördineerd door pater Gilbert Razon SVD. Onder de vlag van Jong Bisdom Breda houdt hij sinds kort maandelijks een jongerenbijeenkomst in en rond de H. Antoniuskathedraal in Breda. Pater Gilbert legt uit: “Elke eerste zondag komen we samen in de kathedraal voor een middag met gezelligheid, samen eten, verdieping en aanbidding. We sluiten de middag af met een eucharistieviering met praisemuziek.” Ook de deelname aan de Katholieke Jongerendag en de busreis die daaraan verbonden is, wordt ondersteund door giften.

Activiteiten in het kader van de Wereldjongerendagen en vormingsprogramma’s die op landelijke schaal worden ontwikkeld zijn afhankelijk van financiële steun. Parochies die deelnemen aan de jongerencollecte, geven jongeren extra kansen om te groeien in hun geloof.

  • De opbrengst kan worden overgemaakt op IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. Jongerencollecte

Andere berichten