Privacyreglement en privacyverklaring

In de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. De AVG noodzaakt organisaties die persoonsgegevens verwerken om extra goed na te denken over de vraag: Wat registreren we van wie? Met welke reden? Voor hoe lang?

Parochies in het Bisdom Breda vinden meer informatie over de AVG op rkkerk.nl, de website van de Nederlandse kerkprovincie:

Het kantoor van het Bisdom Breda zelf hanteert als organisatie de volgende documenten:

Contact met het bisdom
U hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Het bisdom heeft géén gegevens over kerklidmaatschap en deelname aan het parochiële leven (neem daarvoor contact op met uw parochie). U kunt het Bisdom Breda vragen om uw gegevens zoals die bij het bisdom bekend zijn te rectificeren, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of het gebruik van uw persoonsgegevens tijdelijk laten beperken. Voor inzage in de persoonsgegevens die het Bisdom Breda van u verzameld heeft, of correctie of verwijdering van deze gegevens, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Bisdom Breda (Postbus 90.198, 4800 RN Breda of secretariaat@bisdombreda.nl).

Contact met uw parochie
Voor gegevens die betrekking hebben op uw kerklidmaatschap en deelname aan het parochiële leven kunt u contact opnemen met uw eigen parochie. Als u niet weet tot welke parochie u behoort, kunt u dit opzoeken via www.zoekparochie.nl.

Voor parochies
Parochies kunnen met betrekking tot AVG-zaken met het bisdom communiceren via het mailadres avg@bisdombreda.nl.