Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.bisdombreda.nl wordt gedaan. Op de website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. De betaling wordt overgemaakt naar het bisdom Breda die de betalingen beheert. Bisdom Breda behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Gegevens Bisdom Breda
Bezoekadres: Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
Postbus 90189, 4800 RN Breda
T 076 5223444 (ochtenden)
E secretariaat@bisdombreda.nl
F 076 5216244
KVK-nummer: 74863592
Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur

Rechten en plichten van Bisdom Breda
Elke betaling die via www.bisdombreda.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Bisdom Breda en zal worden aangewend voor de opbouw van het bisdom.
Restitutie van de donatie is niet mogelijk. Bisdom Breda neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Bisdom Breda bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Bisdom Breda de donatie zal aanwenden zoals hierboven beschreven.
De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
Bisdom Breda verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in ons Privacy beleid.
Voor het afhandelen van de betaling worden de persoonsgegevens verwerkt door Mollie.