Fotoreportage diakenwijding Arno Aardoom en Mick Huybrechts

22 mei 2023

In de H. Willibrorduskerk in Teteringen wijdde bisschop Van den Hende op zondag 21 mei 2023 Arno Aardoom en Mick Huybrechts tot diaken. Arno is priesterstudent voor het bisdom Rotterdam en Mick voor het bisdom Antwerpen. Beiden ontvingen hun opleiding en vorming aan de priesteropleiding Bovendonk. Bisschop Liesen van Breda zou daarom de wijdende bisschop zijn, maar hij moest daar vanwege zijn gezondheid van af zien. Hij herstelt van ziekte, maar was wel aanwezig bij de wijding en concelebreerde.

Rector Patrick Kuipers heet aan het begin van de eucharistieviering iedereen welkom, waaronder de familie van de wijdelingen, de pastoors van hun stageparochies en de rectoren van de diocesane opleidingen. Vanuit het bisdom Rotterdam zijn rector Broeders van Vronesteyn en pastoor Glas van de parochiefederatie HH. Clara en Franciscus aanwezig. Zij concelebreren in de eucharistieviering. “Op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken verklaar ik dat Arno Aardoom en Mick Huybrechts waardig bevonden zijn”, zegt rector Kuipers in de liturgie van de wijding bij de uitverkiezing van de kandidaten voor het diaconaat. Daarna volgt de homilie van bisschop Van den Hende.

De bisschop sluit aan bij de voorkant van het liturgieboekje. Daarop is de voetwassing afgebeeld. “De Heer die door zijn knieën gaat en de voeten wast, is heel mooi als verwijzing naar het diaconaat. Want het is op de eerste plaats een ambt om dienstbaar te zijn. Dienst aan het woord van God. Dienst aan de eucharistie. En vandaaruit ook dienst aan armen en mensen in nood”, preekt de bisschop.

In de evangelielezing van deze dag (Johannes 17, 1-11a) wordt verteld hoe Jezus bidt tot zijn Vader. “Als je bidt, noem je vaak de dingen die voor jou belangrijk zijn”, zegt de bisschop. “We bidden in allerlei omstandigheden, die moeilijk zijn en die misschien dreigend op ons afkomen. We bidden voor de wereldvrede. We bidden om nieuwe roepingen. We bidden om de voortgang van het geloof ook in onze dagen. En al die intenties doen ertoe. Omdat ze verbonden zijn met de Heer. Wat Jezus vandaag in het evangelie bidt, geeft ons ook een inkijkje in waar Hij zijn focus op richt. Het gaat erom dat de liefde van God bekend wordt, want zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn Zoon gegeven heeft (cf. Johannes 3, 16), tot op het kruis. En voordat het zover is, bidt Jezus in evangelie van vandaag. Hij bidt dat zijn leerlingen de weg van het evangelie trouw mogen blijven.”

Voorafgaand aan de homilie spraken de wijdelingen uit: “Hier ben ik.” Bisschop Van den Hende: “Ik weet zeker dat jullie die woorden nog vaak zullen moeten herhalen. Niet alleen als je priester gewijd wordt en het weer in het liturgieboekje staat, maar ook op evenzovele andere momenten, wanneer parochies, wanneer parochianen en anderen een beroep op jullie doen. In momenten van vreugde en ook in momenten van verdriet, op momenten dat men zoekt naar God of een antwoord wil of verlangt naar de vrede van de Heer. Wat zou het goed zijn dat jullie ook dan zeggen: hier ben ik. Dat hoeven niet diezelfde woorden te zijn. Net zomin dat je meteen een tobbe mee moet nemen om altijd en overal de voeten te wassen. Er zijn heel veel manieren om dat ‘hier ben ik’ te vertalen naar de mensen die een beroep op je doen. En ook de voetwassing, door de knieën gaan omwille van je naaste, moet je op heel veel manieren steeds weer vertalen. Als je je oor leent en je hart om te luisteren, als je je handen uitstrekt om hulp te bieden en als je belooft te bidden, wanneer je voorgaat op de weg van het geloof en de liefde, wanneer je ook anderen in de Kerk herinnert aan de weg van de liefde van Christus die gediend wil worden.”

Bij de afbeelding op de voorkant van het liturgieboekje wordt verwezen naar de Korinthe brief (1 Korintiërs 10, 24). “Feitelijk staat er dat je niet moet zoeken naar je eigen voordeel, maar dat van je naaste”, zegt de bisschop. “Het gaat erom dat je de voordelen zoekt voor de anderen in het licht van het evangelie met het oog op het heil van God. Wat is de nood die de ander heeft? Wat is de vraag die de ander stelt? Hoe is het hart van de ander? En dan is het goed dat je niet met jezelf bezig bent, maar gezonden door de Heer bezig bent met de persoon die je ontmoet. En weet dat je dan niet alleen je eigen woorden tot je beschikking hebt, niet alleen je eigen antwoorden, maar ook die van de Heer in kracht van de Geest (Johannes 14, 26b) en die van de Kerk.”

Na de homilie spreken Arno en Mick de beloften uit die horen bij de diakenwijding, ze leggen geknield voor de bisschop hun handen in zijn handen, de litanie van alle heiligen wordt gezongen gebeden en daarna volgt de wijding door handoplegging en gebed. De wijdelingen worden bekleed met de stool en de dalmatiek en ontvangen het evangelieboek uit handen van de bisschop: “Ontvang het evangelie van Christus, waarvan u de verkondiger bent geworden; en zie erop toe dat u gelooft wat u zelf gelezen hebt, dat u onderricht wat u in geloof hebt aanvaard, en dat u zelf handelt naar wat u hebt onderricht.” Daarna wordt de wijdingsplechtigheid vervolgd met de viering van de eucharistie.

Bericht: Bisdom Rotterdam – foto’s: Johan Wouters

Andere berichten