In memoriam

De zeereerwaarde heer L.P. (Leo) Peeters

Op zondag 1 oktober 2023 overleed in Alphen aan den Rijn de zeereerwaarde heer Leopoldus Petrus Peeters. Leo Peeters werd geboren in Kwadendamme op 20 augustus 1939. In 1968 werd hij door Mgr. Ernst tot priester gewijd voor het bisdom Breda. Na zijn wijding begon hij zijn pastoraal werk als kapelaan in Dongen. In 1976 werd Leo Peeters godsdienstleraar aan de MTS te Breda. Een jaar later keerde hij terug naar het parochiepastoraat en werd kapelaan in Prinsenbeek. Vanaf medio september 1978 was Leo Peeters werkzaam als pastor in het Franciscusziekenhuis in Roosendaal. In 1992 werd Leo Peeters door de bisschop van Rotterdam benoemd tot pastor in de categoriale zielzorg in Nieuwveen. Een jaar later volgde zijn benoeming tot deken van het dekenaat Alphen aan de Rijn. Tot zijn emeritaat in 2005 vervulde hij in het bisdom Rotterdam meerdere functies als deken, pastoor en waarnemend pastoor. Na zijn emeritaat bleef Leo Peeters in Alphen aan de Rijn wonen. Van harte bleef hij priesterlijk assistentie verlenen. Met regelmaat ging hij nog op bezoek naar Kwadendamme, en graag ging hij daar nog voor in de viering van de eucharistie. Leo Peeters had oog voor de pastorale vragen en noden van mensen, in het bijzonder van hen die voor hun zorgen afhankelijk waren van een zorginstelling. Op donderdag 5 oktober om 19.30 uur is er voor Leo Peeters een avondwake in de Sint Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn (Paradijslaan 7). De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 6 oktober om 12.00 uur in het Crematorium, Verlengde Aarkade 22 te Alphen aan den Rijn. Na de crematie is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

De hoogeerwaarde heer A.M.S. (Fons) van Hees

Op dinsdag 31 januari 2023 is de hoogeerwaarde heer Alphons Marie Servaas van Hees overleden. Fons van Hees werd geboren op 25 februari 1950 in Maastricht. In 1986 werd hij benoemd tot pastoraal werker in de toenmalige H. Maria Magdalenaparochie in Goes. Door Mgr. Ernst werd Fons op 23 april 1988 in Goes gewijd tot priester voor het Bisdom Breda. Als parochiepriester was hij werkzaam in Goes en in parochies in Zuid-Beveland. In 1992 werd Fons van Hees pastoor van de OLV van Fatimaparochie in Roosendaal en enkele jaren later werd hij ook pastoor van de parochies H. Hart van Jezus en H. Joseph in Roosendaal. Van 1996 tot 2002 was Fons van Hees de rector van het Diocesaan Centrum Opleidingen voor pastorale bedieningen en van het Diocesaan Convict van het bisdom van Breda. Ook was hij van 1 januari 1999 tot 1 januari 2003 bisschoppelijk vicaris van Mgr. Muskens. Daarna keerde hij terug naar het parochiepastoraat – waar zijn hart lag. Op 1 november 2002 werd Fons pastoor van de parochie St. Jan en H. Kruis in Roosendaal. Later werd hij ook pastoor van de andere parochies in Roosendaal. Onder zijn leiding werd de oprichting van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal voorbereid. Met ingang van 1 september 2013 kwam Fons terug naar het parochiepastoraat in Zeeland. Hij werd pastoor van de H. Pater Damiaanparochie en ging wonen in Zierikzee. Vanaf 1 juli 2018 werd hij ook pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren. Vanwege ziekte werd Fons eind 2020 ontheven van zijn pastoorstaken. Op 1 mei 2022 kon hij die taken hernemen, maar zijn herstel bleek van korte duur. In december 2022 bleek dat Fons zo ziek was dat hij moest worden opgenomen in het hospice in Zierikzee. Daar overleed hij op 31 januari 2023. Fons was van harte priester van ons bisdom. In zijn vele functies heeft hij het bisdom en de bisschop gediend. Hij deed dat ook als lid van het kathedraal kapittel, als vormheer en als lid van de priesterraad. En hij deed dat op zijn eigen wijze: inspirerend en hartelijk, met oog voor mensen en verbindend. Bovenal leefde en werkte Fons met een diep vertrouwen op God. Daarvan bleef hij getuigen. Wij weten ons dankbaar voor de grote inzet van Fons in ons bisdom. De avondwake voor Fons van Hees wordt gehouden op dinsdag 7 februari om 19.30 uur in de HH Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 1, te Middelburg. Vóór de avondwake (van 18.30 uur tot 19.15 uur) is er gelegenheid om nog afscheid te nemen. Op woensdag 8 februari wordt de uitvaart voor Fons van Hees gevierd om 12.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk, Singelstraat 9, in Goes. De crematie na de uitvaartdienst vindt in beslotenheid plaats. U kunt de uitvaartviering volgen via kerkdienstgemist.nl .

De zeereerwaarde heer G.P. (George) Dirven

Op vrijdag 4 februari 2022 is te Etten-Leur overleden de zeereerwaarde heer G.P. (George) Dirven. Hij werd geboren op 9 juli 1939 te Etten-Leur. Op 23 mei 1964 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding was George Dirven kapelaan van achtereenvolgens de parochies in Heerle, Kwadendamme en Rijsbergen. In die periode was hij ook meerdere jaren werkzaam als godsdienstdocent in Hulst. Van augustus 1974 tot november 1977 was hij lid van het pastoraal team van de H. Martinusparochie in Princenhage. Met ingang van 1 november 1977 werd hij pastoor van de toenmalige parochies H. Johannes de Doper te Klundert en H. Joseph te Noordhoek. Hij vervulde zijn pastorale taken met veel toewijding, vanuit een doorleefd geloof, een oprechte interesse in mensen en een hem kenmerkende eenvoud. Met overtuiging en collegialiteit bevorderde hij de samenwerking van parochies in de regio Zevenbergen en de regio Noordwesthoek. Na de oprichting van de Immanuelparochie bleef hij werkzaam als parochievicaris van de nieuwe parochie. In juli 2014 verhuisde George Dirven naar Zevenbergen en ging hij met emeritaat. Ook daarna bleef hij dienstbaar als priesterassistent en verleende hij pastorale zorg in woonzorgcentrum ‘De Zeven Schakels’. Wij zijn George Dirven veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet in ons bisdom. De uitvaartdienst voor hem werd gevierd op zaterdag 12 februari 2022 in de H. Bartholomeuskerk te Zevenbergen, gevolgd door de begrafenis op het priestergedeelte van de R.K. begraafplaats in Noordhoek.

De zeereerwaarde heer dr. P.J.M. (Piet) Haneveer

Op vrijdag 17 december 2021 is te Etten-Leur overleden de zeereerwaarde heer dr. P.J.M. (Piet) Haneveer. Hij werd geboren op 19 maart 1923 te Breda. Op 22 mei 1948 werd hij door Mgr. Hopmans tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding vertrok Piet Haneveer naar Rome waar hij eind juni 1950 aan de Theologische faculteit van de Dominicanen zijn doctoraat in de dogmatiek heeft gehaald. Nadat hij terugkeerde in Nederland werd hij kapelaan in de H. Martinusparochie te Rucphen. Bij de start van het nieuwe studiejaar in 1953 van het Groot Seminarie in Hoeven werd Piet Haneveer spirituaal van de priesterstudenten en werd hij aan de opleiding verbonden als docent. In het verlengde van zijn werk ten behoeve van de priesterstudenten verscheen in 1962 zijn boek ‘Beheerders van Gods Geheimen’. Begin augustus 1964 werd hij godsdienstleraar op het Mgr. Frenckencollege in Oosterhout. Eind 1966 volgde een benoeming als kapelaan van de parochie van het Onbevlekt Hart van de Heilige Maagd Maria te Breda. Vanaf augustus 1970 was Piet Haneveer enkele jaren moderator van de pedagogische academies H. Gerardus Majella en Sint Antonius te Dongen. Sinds 1 augustus 1973 was hij rector van de congregatie van de Zusters Franciscanessen van Etten te Etten-Leur. Wij zijn Piet Haneveer veel dank verschuldigd voor zijn inzet in ons bisdom met name voor de congregatie van de Zusters Franciscanessen van Etten met wie hij meer dan 48 jaar de verbondenheid met God heeft beleefd. De uitvaartdienst voor hem werd gevierd op woensdag 22 december in de Kloosterkapel op San Francesco te Etten-Leur, gevolgd door de begrafenis op het kloosterkerkhof.