ANBI-Beleidsplan

1. Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bisdombestuur van het bisdom Breda het actuele beleidsplan vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de stafvergadering van 13 juni 2024. Het beleidsplan wordt jaarlijks aangepast, indien nodig.

2. Inrichting

Het bisdom Breda, de parochies en de parochiële caritasinstellingen en overige publieke kerkelijke rechtspersonen zijn zelfstandige onderdelen van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland in de zin van artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek en hebben als zodanig rechtspersoonlijkheid naar Nederland Recht.

Het Rooms Katholiek Kerkgenootschap wordt geregeerd door het recht van de RK Kerk, zoals onder andere neergelegd in het Wetboek van Canoniek Recht. In het Reglement voor het RK Kerkgenootschap wordt de inrichting van de RK Kerkprovincie beschreven.

Dat wetboek omschrijft het bisdom als volgt: “een deel van het Volk Gods, dat aan een Bisschop wordt toevertrouwd om het in samenwerking met het presbyterium te weiden, zodat het, nauw verbonden met zijn herder, en door hem door het Evangelie en de Eucharistie in de Heilige Geest verzameld, een particuliere Kerk vormt, waarin de ene heilige katholieke en apostolische Kerk van Christus waarlijk aanwezig is en werkt”.

Het bisdom is verdeeld in parochies. Een parochie is een gemeenschap van christengelovigen met een eigen bestuur en een eigen vermogen. Hetzij naast, hetzij als onderdeel van parochies, kunnen door het kerkelijk gezag zelfstandige bijkerken, rectoraatskerken of kapellen worden opgericht.

3. Vermogensbeheer

De bisschop beheert het vermogen van het bisdom. Hij kan bepaalde taken inzake het vermogensbeheer opdragen aan de econoom. Voor het stellen van daden van beheer die, gelet op de economische toestand van het bisdom, van groter belang zijn, moet de bisschop de raad voor economische aangelegenheden en het college van consultoren horen.

Het bisdom heeft geen winstoogmerk. Het vermogen is kerkelijk vermogen en wordt aangewend ten behoeve van het pastoraat en apostolaat.

4. Beleid

  • Het (pastorale) beleid van het bisdom is vastgelegd in Visie en Beleid
  • Het beloningsbeleid van het bisdom is conform het Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van het bisdom Breda. Alle documenten hiervoor zijn te vinden in Documentatie.

5. Publicatieplicht

Het bisdom Breda voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de ANBI-publicatiepagina.