Twee nieuwe diocesane commissies voor kerkelijke gebouwen

10 december 2009

Deze week is de brochure verzonden, waarin de inleidingen zijn gebundeld van de bijeenkomst in het bisschopshuis over het kerkgebouw. Deze bijeenkomst voor pastorale beroepskrachten vond plaats op 14 september. Vanwege het onderwerp werd de brochure deze keer ook verzonden aan de parochiebesturen.

Commissies kerken en kerkelijke gebouwen
In het begeleidend schrijven maken vicaris-generaal Vincent Schoenmakers en econoom Gerard de Rooij bekend dat in het bisdom twee nieuwe commissies zijn gevormd met het oog op de kerkelijke gebouwen (kerken en overige gebouwen).

Het bisdombestuur heeft de nieuwe commissies opgericht om trajecten van herbestemming van kerkgebouwen te ondersteunen. Ze worden hieronder genoemd (1) en (2) en kort beschreven. Vanwege de volledigheid en het overzicht worden daarna kort de reeds bestaande commissies (3) en (4) genoemd en beschreven.

De diocesane commissies op het gebied van kerkgebouwen zijn:
(1) Diocesane commissie kerkelijke gebouwen
(2) Diocesane liquidatiecommissie
(3) Beoordelingscommissie kerkbouw en kerkelijke kunst
(4) Commissie kerkelijk kunstbezit

(1) Diocesane commissie kerkelijke gebouwen
Deze commissie ondersteunt namens het bisdom parochiebesturen bij herbestemming van de in hun eigendom zijnde kerkelijke gebouwen en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden. De ondersteuning kan betrekking hebben op, bijvoorbeeld: a) onderhandelingen met gemeenten, aannemers, belangengroepen, enz. b) financieringsplannen en juridische aangelegenheden, c) publiciteit.
Contact: econoom G.R.M. de Rooij.

(2) Diocesane liquidatiecommissie
Deze commissie heeft tot taak om in overleg met het betreffende parochiebestuur een bestemmingsplan te maken van de goederen die vrijkomen bij de sluiting van een kerkgebouw. De liquidatiecommissie is een vaste diocesane commissie. Per situatie wordt aan de commissie een lid toegevoegd van de betreffende parochie.
Contact: contactpersoon vanwege het bisdom is dhr. J. de Kreek.

(3) Beoordelingscommissie kerkbouw en kerkelijke kunst
Deze commissie beoordeelt plannen van nieuwbouw en herinrichting van kerkgebouwen. Vanuit deze beoordeling van plannen die door parochies worden voorgelegd, brengt de commissie advies uit aan de econoom en de bisschop. De commissie adviseert ook parochies bij het maken van plannen tot nieuwbouw c.q. herinrichting van kerken. Daartoe gaat de commissie op werkbezoek.
Contact: secretaris van de commissie mgr. drs. H.C.M. Lommers.

(4) Commissie kerkelijk kunstbezit
Deze commissie ziet toe op het beheer door parochies van het kerkelijk kunstbezit. Deze commissie, die regelmatig parochies bezoekt, inventariseert en controleert het kerkelijk kunstbezit en adviseert bij restauraties van kunstvoorwerpen.
Contact: secretaris van de commissie dhr. F.M. van Assche.

‘Het kerkgebouw: huis van God’
Voor parochies die zich gesteld zien voor de vraag naar herbestemming van kerkgebouwen, is het van belang te verhelderen wat het betekent als we zeggen: het kerkgebouw is het huis van God. Hierom bracht het bisdom in augustus van dit jaar een speciaal bisdommagazine uit over het kerkgebouw met daarin gehecht het beleidskatern kerkgebouwen. Ook werden vijf nieuwe geloofsboekjes gemaakt.

Downloads
• Download de brochure met de inleidingen van 14 september 2009. Klik hier
• Bisdommagazine 2009-3 ‘Huis van God’. Klik hier
• Beleidskatern Kerkgebouwen. Klik hier
• Geloofsboekjes
   – Het kerkgebouw: Huis van God. Klik hier
   – Altaar en lezenaar: Ontmoeting met de Heer. Klik hier
   – Tabernakel en godslamp: Thuis bij de Heer. Klik hier
   – Kaarsen en ramen: Licht van de Heer. Klik hier
   – Doopvont en wijwater: Levend water. Klik hier
 

 

Andere berichten