Roepingenvesper in Breda

13 november 2015

Op zondag 8 november, daags na de priesterwijding van Jochem van Velthoven, kwam de gebedskring roepingen van het Bisdom Breda bijeen in de heilige Antoniuskathedraal te Breda voor het bidden van de roepingenvesper. Voorafgaand aan deze vespers getuigden Hans Schouten en Corrie van Beurden over hun roeping.

Hans Schouten (85 jaar) was, voordat hij vijf jaar geleden tot priester werd gewijd, predikant binnen de gereformeerde kerken en later De Protestantse Kerk in Nederland. In 2009 werd hij in de katholieke Kerk opgenomen om één jaar later door bisschop Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam tot priester gewijd te worden. Corrie van Beurden uit Steenbergen zet zich in voor de organisatie van de diocesane bedevaarten naar Beauraing en werkt in het bedrijf van haar man.

Hans Schouten vertelde met vuur zijn bijzondere roepingverhaal. De roeping begint met de ervaring dat je een bepaalde taak bijzonder graag langdurig en met plezier wilt vervullen, ook al kost dit de nodige moeite. “Het begint met een verlangen en het wordt een proces.” Roeping in gelovige zin veronderstelt dat er iemand is die roept. Dit lees je in de bijbelse verhalen, waarin de roeping van Mozes en Samuël verhaald wordt. Schouten herinnerde zich in dit verband het roepingverhaal van een priester die als kind het bijbelverhaal over Samuël las. Op het moment dat hij dit las, realiseerde hij zich dat het om hem ging.

De kiem van de roeping van Schouten ligt in de Tweede Wereldoorlog. Hij groeide op in een Amsterdams Nederlands-Hervormd juweliersgezin. Hij maakte van dichtbij de Jodenvervolging mee. Door het lezen van de Schrift realiseerde hij zich de bijzondere roeping van het joodse volk waaruit Jezus Christus is voortgekomen. Deze ervaring markeerde zijn bekering tot het christelijk geloof. Schouten studeerde theologie aan de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam (nu de Universiteit van Amsterdam) en later aan de Vrije Universiteit. Hij werd predikant in de synodaal gereformeerde kerken. Hij voelde zich geroepen om binnen deze kerkelijke gemeenschap het Woord Gods te verkondigen en de Sacramenten van Doop en Avondmaal te bedienen. Door de studie van de vroege kerkvaders ontdekte hij dat de Kerk van meet af aan het priester- en het bisschopsambt gekend heeft en in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie geloofd heeft. Hij werd rooms-katholiek. Niet lang daarna spoorden, onafhankelijk van elkaar, twee bisschoppen de altijd ongetrouwd gebleven Schouten aan zich tot priester te laten wijden. Na intensieve gesprekken met bisschop Punt is hij tot priester gewijd. Schouten beklemtoonde dat God op vele manieren roept. Om in de roeping te volharden is het geloof in Degene die je roept van belang. Het gaat om het geloof in Hem die roept. De Schrift getuigt dat Hij getrouw is.

Corrie van Beurden uit Steenbergen getuigde over de groei van haar kerkelijke betrokkenheid. Zij werd 54 jaar geleden geboren in een katholiek gezin te Harmelen. Het gezin woonde vlak bij de kerk. Het leven was doortrokken van een kerkelijke sfeer. Ze zong in het kinderkoor en vervolgens het jongerenkoor. Als zestienjarige ging ze werken in een verpleeghuis. Daar ontdekte ze haar roeping voor de verpleging en besloot verpleegkundige te worden. Na haar huwelijk verhuisde ze naar Steenbergen en kreeg drie kinderen. Door de kinderen raakte ze meer betrokken bij de Kerk en de parochie. Ze werd lid van de werkgroep kindernevendienst, de communiewerkgroep en de vormselwerkgroep. Tien jaar geleden werd ze ziek. Het duurde een tijd voordat de artsen ontdekten waaraan ze leed. Na haar genezing wilde ze Maria bedanken en gaf zich op als vrijwilligster voor de bedevaart naar Beauraing. Ze had geen idee waar ze aan begon en wat haar te wachten stond, vertelde ze. In Beauraing werd ze geraakt door de eenvoud. Ze genoot van het werk op de bedevaart. Na een paar jaar werd ze propagandist. Ze belegt informatieavonden en zorgt voor reclame via de lokale media. Ze bezoekt mensen om belangstelling voor de bedevaart te wekken. “Ik zie veel eenzaamheid,” zegt. “Een bedevaart kan helpen deze te overwinnen.”

 

Andere berichten