Roepingenvesper in Breda: geloofsfeest in de kathedraal

11 november 2014

De sfeer van de bedevaart leek even terug bij de bijeenkomst van de gebedskring roepingen op zondag 10 november in de druk bezochte kathedraal. Rode sjaaltjes kleurden de banken en mensen begroetten elkaar hartelijk. Foto’s werden getoond en uitgedeeld en de fotografische impressies van fotograaf Ramon Mangold werden bewonderend bekeken. Het samen bidden van de vespers van het feest van de kerkwijding van Sint Jan van Lateranen sloot de middag af.

Gemengd gezelschap
De leden van de gebedskring voor roepingen en de deelnemers aan de bedevaart mengden moeiteloos, elkaar herkennend in een gemeenschappelijk beleden geloof. Ook degenen die niet meegereisd waren naar Polen zongen bedevaartsliederen als ‘De boot’, het lievelingslied van de heilige paus Johannes Paulus II, en het lied van de Zwarte Madonna uit volle borst mee. Het laatste was vertaald door Wim Roelands, priesterstudent aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Na de bijeenkomst gaven verschillende bedevaartgangers die nog onbekend waren met de gebedskring zich als lid op.

Rector Schnell opende de bijeenkomst en presenteerde in zijn welkomstwoord de geschiedenis van de gebedskring voor roepingen. Hij stond stil bij de betekenis van het Jaar van het Gebed als een vervolg op de gebedsestafette voor roepingen. “We komen hier vandaag samen om te spreken over gebed, te kijken naar gebed, te zingen als gebed en te bidden met de Kerk in de roepingenvesper.”

De bedevaart als bede-vaart: gebed in de bus tijdens de bisdombedevaart 2014. (Foto: R. Mangold)

Bisschop Liesen: ‘Bid voor roepingen’
Bisschop Liesen verzorgde een lezing over de bedevaart als tocht van gebed. Op de bedevaart hebben we gebeden. Door het gebed groeit er een band met God en met elkaar. Ons gebed heeft een plaats in het verlossingswerk van God. De bisschop nodigde iedereen uit zich in te schrijven voor de gebedskring voor roepingen om te bidden voor mensen die zich als priester, diaken of religieus willen toewijden aan Jezus Christus en aan de gelovigen. Daar is gebed voor nodig. “U hebt de priesterkandidaten gezien. U kent hun gezichten. Verdeel de kandidaten onder elkaar zodat er voor elke kandidaat iemand speciaal bidt.” De bisschop benadrukte dat iedereen geroepen is tot Gods heerlijkheid. Iedereen is geroepen zich als levende steen in te voegen in Gods bouwwerk, opdat het verlossingswerk doorgaat. Hij sprak de hoop uit dat de bedevaart in die zin een beginpunt is.

Films over gebed
Daarna presenteerde rector Schnell het videoproject van het Jaar van het Gebed. De camera-journalist Ulrike Nagel, met wie het bisdom eerder samenwerkte voor www.roeping.nu, maakte tijdens de bedevaart opnames die de basis vormen voor zeven korte films rond zeven belangrijke gebeden en gebedsvormen, te weten:
– het Onze Vader (m.m.v. pastoraal werker Geerten Kok)
– het Weesgegroet (m.m.v. pastoraal werkster Ineke Leemput)
– de Rozenkrans (m.m.v. pastoor Hans van Geel)
– de Kruisweg (m.m.v. pastoor-vicaris Paul Verbeek)
– het Getijdengebed (m.m.v. pastoor Han Akkermans)
– de Aanbidding (m.m.v. plebaan Steven de Koning)
– het bidden met de Schrift (m.m.v. bisschop Liesen)

Over elke gebedsvorm is een interview gehouden met een pastorale beroepskracht. Daarnaast zijn pelgrims bevraagd over de betekenis van verschillende gebedsvormen voor hen en werden opnames van vieringen gemaakt. Een deel van de opnames wordt gebruikt voor de uitzending van het Geloofsgesprek bij Omroep RKK op zondag 14 december. Dit Geloofsgesprek biedt een impressie van de bedevaart.

Het geloof voorstellen
Rector Schnell stond ook stil bij de achtergronden van dit project. “In onze pastorale praktijk merken we dat we het geloof niet kunnen veronderstellen. Traditionele gebeden als het Onze Vader en het Weesgegroet blijken niet meer gekend. Het gaat er nu om het geloof voor te stellen. In het Jaar van het Gebed organiseert het bisdom activiteiten en werd een bisdommagazine uitgegeven, en daarnaast worden ook nieuwe wegen ingeslagen zoals het maken van deze films over het gebed. Er is voor gekozen om in deze filmpjes het gebed “voor te stellen”. De films worden op maandelijks op het YouTube kanaal van het bisdom geplaatst. In november verschijnt het eerste filmpje over het Onze Vader. Rector Schnell vroeg de aanwezigen om bekenden te attenderen op deze films en zo het geloof ook aan anderen voor te stellen.

Icoon van de Zwarte Madonna
Als blijvende vrucht van de bedevaart blijft de icoon van de Zwarte Madonna van Czestochowa in de kathedraal. Deze vergezelde de pelgrims tijdens de bisdombedevaart. Hij is geschilderd door Elly Hinten en Anny Gouverneur, beiden leerlingen van de iconenschool in Oudenbosch. De icoon zal een plaats krijgen bij het borstbeeld van de heilige paus Johannes Paulus II dat al in de kathedraal aanwezig is.

Aanmelden voor de gebedskring roepingen kan via deze website. 

De icoon van de Zwarte Madonna, die nu een plaats heeft gekregen in de H. Antoniuskathedraal in Breda, vergezelde de pelgrims tijdens de bedevaart. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten