Leven met God: Roepingenvespers in de kathedraal (Zondag van de Goede Herder)

2 mei 2012

Op zondag 29 april kwam de roepingenkring van het bisdom bijeen in de H. Antoniuskathedraal te Breda voor het bidden van de vespers. Op 29 april vierde de Kerk Roepingenzondag. De vespers waren extra druk bezocht, omdat vanwege de reunie veel deelnemers aan de bisdombedevaart 2011 naar Assisi en Padua zich bij de vespers aansloten. Bisschop Liesen celebreerde de vespers samen met rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. De vespers werden besloten met een korte aanbidding.

Volgende bijeenkomst: 25 november 2012
Bisschop Liesen maakte de datum voor de volgende bijeenkomst van de diocesane gebedskring roepingen bekend. Deze komt bijeen op zondag 25 november, het hoogfeest van Christus Koning van het heelal om 17.00 uur in de H. Antoniuskathedraal.

Leven met God
In zijn homilie stond de bisschop stil bij het begrip roeping. Hij stelde dat elke gelovige, op grond van zijn doopsel, is geroepen tot eeuwig leven met God. Ons leven is een leven met God. Deze algemene roeping is de basis voor een bijzondere roeping tot het religieuze leven, het priesterschap of het permanente diaconaat. We worden in het voetspoor van Jezus Christus uitgenodigd om te bidden voor deze bijzondere roepingen.

Christus volgen
Bisschop Liesen merkte op dat het woord roeping in het Evangelie nergens voorkomt. Wel lees je dat Jezus mensen aankijkt en uitnodigt Hem te volgen. Zo vormde Hij een leefgemeenschap rond Hem. Jezus zond zijn leerlingen vervolgens uit. Roeping en zending horen bij elkaar. “Het initiatief voor elke roeping ligt bij Hem en vindt zijn fundament in dit samenzijn met Hem,” benadrukte bisschop Liesen.

Diocesane gebedskring roepingen
Leden van de gebedskring roepingen ontvangen tweemaal per jaar een uitnodiging om samen met de bisschop en de rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vespers te bidden voor roepingen. Ook de priesterstudenten van het bisdom van Breda nemen hieraan deel. Een van deze vespervieringen met gebed voor roepingen is steeds op Roepingenzondag (de vierde zondag van Pasen). De andere vindt plaats tegen het einde van het jaar. Leden ontvangen ook informatie over de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, waarvoor in het bijzonder hun gebed wordt gevraagd.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het formulier op deze site, klik hier.
Of via email: E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl, en telefonisch via het bisdom T 076 5223444.

 

Andere berichten