‘God roept ook in onze tijd, in het hier en nu, concrete mensen persoonlijk’

14 december 2010

Op zondag 12 december kwam de gebedskring roepingen van het bisdom van Breda bij elkaar. Gezamenlijk werd in een vesper in de H. Antoniuskathedraal gebeden om roepingen, in het bijzonder om roepingen tot het priesterschap en het diaconaat. Bisschop Van den Hende verzorgde de homilie.

Uit de homilie van bisschop Van den Hende:

“In dit avondgebed (vespers) op de derde zondag van de Advent hebben we als schriftlezing een kort gedeelte gehoord uit de brief aan de Filippenzen (4, 4-5). ‘Verheugt u’ wordt er gezegd. Deze derde zondag is naar deze schrifttekst vernoemd: Zondag gaudete, zondag verheugt u.

Weest blij, de Heer is nabij! Het is de vreugde van het geloof en het vertrouwen dat God dichtbij is, dat de Heer ons steeds tegemoet komt. Juist in de Adventstijd hebben we oog en oor voor de komst van de Heer. De komst van God als klein kind op Kerstmis (de menswording van God), de komst aan het einde van de tijd wanneer de Heer zal komen om te oordelen, én de komst van de Heer in ons hart. Dat laatste mag iedere dag opnieuw gebeuren.

Verheugt u! Juist in de Advent kunnen we ook denken aan een gedeelte uit het Lucasevangelie waarin verteld wordt dat Maria bezoek krijgt van de engel Gabriël. De engel treedt binnen en zegt tot Maria: Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u (Lc. 1, 28).

Verheugt u in de Heer. Dat is niet een goedkope vreugde met een opgeplakte glimlach, maar een vreugde die diep van binnen bij ons begint. Een vreugde die tegen een stootje kan, een vertrouwen op God dat ook in momenten van moeilijkheden of verdriet niet uit ons hart verdwijnt. De overtuiging dat de Heer ons niet los of alleen laat. Daarom: ‘verheugt u in de Heer te allen tijde’.

Uw vriendelijkheid, uw bescheidenheid, moet bij de mensen bekend zijn. Het is niet de bedoeling dat we in ons leven alle aandacht op onszelf vestigen, maar juist dat we met onze vriendelijkheid en bescheidenheid naar de Heer verwijzen, zoals Johannes de Doper die zegt: Hij moet groter worden maar ik kleiner (Joh. 3, 30).

En dan staat er na de lezing van vandaag nog een belangrijke zin: ‘laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking’ (Fil. 4, 6). Vandaag in dit avondgebed bidden wij om roepingen, in het bijzonder om roepingen tot het priesterschap en het diaconaat. Het is goed te bedenken dat ook Jezus zelf om roepingen bad, toen Hij op de berg de gehele nacht heeft gebeden alvorens Jezus de twaalf apostelen riep (Lc. 6, 12-16). Ze worden als het ware voortgebracht door het gebed, in de omgang van Jezus met Zijn Vader. De roeping van de apostelen komt voort uit de dialoog van gebed van Jezus met Zijn Vader. Er is sprake van vrágen om arbeiders voor de oogst.

Dat doen wij ook vanavond. Bidden om roepingen, in het bijzonder om priesters en diakens. We zijn verheugd dat de Heer dichtbij ons is. Hij heeft ons in Christus zo dicht naar zich toegehaald dat niets ons nog van God kan scheiden (cfr. eucharistisch gebed VII). We beseffen dat we als Kerk de vreugde van ons geloof alleen kunnen bewaren op basis van de verkondiging van het woord, de heiliging door de sacramenten, de eenheid in leiding. Daartoe bidden wij tot God om priesters en diakens. Wanneer priesters en diakens hun gewijde ambt vervullen dan pas kunnen we als Kerk – gevoed, en toegerust – onze roeping in de wereld waarmaken: de opbouw van het rijk van God, het rijk van de Heer die komende is.

Bidden om roepingen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend: omdat het bestaan van God wordt betwijfeld; of omdat men vindt dat het nu eindelijk eens op zou moeten houden met die gewijde bedienaren; ofwel omdat men zich gewoonweg niet kan voorstellen hoezeer God ons direct en persoonlijk kan aanspreken.

Maar, het is écht waar: God roept ook in onze tijd, in het hier en nu, concrete mensen persoonlijk om trouw te zijn in hun huwelijk, om te streven naar een leven van gebed en gemeenschapszin als religieus, om het dienstwerk van priester of diaken te aanvaarden, om de eigen talenten en gaven in te zetten voor de medemens.

Verheugt u, weest blij. God heeft ons leven willen delen als mens (dat vieren wij op Kerstmis). De Heer wacht op ons en komt ons tegemoet op het einde van de tijden. De Heer komt iedere dag in ons leven (in ons hart) en trekt met ons mee.”

Bij de bijeenkomst werd het eerste nummer van de nieuwe nieuwsbrief van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk uitgedeeld, klik hier

De volgende vesper van de gebedskring roepingen vindt plaats op roepingenzondag 15 mei 2011, om 17.00 uur in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

Word lid van de gebedskring roepingen, klik hier

 

Andere berichten