CD-presentatie ‘Hoor Israël: Geloven in Muziek’

4 mei 2015

Op Roepingenzondag 26 april kwam de gebedskring roepingen van het bisdom van Breda bijeen op Bovendonk om te bidden om roepingen. Deze bijeenkomst van de gebedskring stond in het teken van de presentatie van de CD ‘Hoor Israël’ van het Teteringse parochiekoor Consonne. De presentatie vormde de afsluiting van een project waarvoor in 2011 de eerste aanzet is gegeven.

Jan Schuurmans, diocesaan medewerker voor de kerkmuziek, en diaken Vincent de Haas, projectleider van het project, lichtten de oorsprong en context van de CD toe. Diaken De Haas bood het eerste exemplaar van de CD aan bisschop Liesen aan. Onderwijl konden de aanwezigen kennis maken met nieuwe Nederlandstalige liederen, gezongen door Consonne onder leiding van Patrick van Compernolle.

Jan Schuurmans ging in op de ontwikkelingen van de kerkmuziek na het Tweede Vaticaans Concilie, met name binnen het bisdom van Breda. Het project ‘Geloven in muziek’ ontstond in een breder kader. Bisschop Van den Hende nam het initiatief tot de compositie van de Mis van de heilige Geest, vier antwoordpsalmen en enkele liederen voor de vormselvieringen. Ook in die tijd verschenen als bijlage bij het directorium voor de Nederlandse kerkprovincie de eerste lijsten van goedgekeurde liederen.

Schuurmans wees erop dat in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie sterk de nadruk ligt op het gemeenschapskarakter van de liturgie en de actieve deelname van het volk. Daarom verdient de volkszang alle aandacht. De voornaamste taak van het koor is dienstbaar te zijn aan de gemeenschap door de zang van allen te stimuleren en te ondersteunen. Soms zingt, aldus Jan, het koor plaatsvervangend voor het volk. Luisteren kan ook een vorm van actieve deelname zijn.

Binnen de ontwikkeling van de meerstemmige Nederlandstalige koorzang onderscheidt Schuurmans drie periodes. In de eerste fase (vanaf 1955 tot 1966) lag het accent op de melodie. De eerste composities sloten aan bij de traditie van de Latijnse polyfonie. Vanaf 1960 lag de nadruk op de tekst. Vanaf 1975 zoekt men een evenwicht tussen melodie en tekst.

Diaken Vincent de Haas borduurde hier op door. Vanaf het begin van Israël en de Kerk hebben mensen zich ingespannen om hun geloof uit te zingen. Toen Israël zich losmaakte van zijn omgeving, toen het door God geroepen werd om Zijn weg te gaan ontstonden er nieuwe liederen, de Psalmen. Dat zelfde geldt voor de Kerk. Toen ze het geloof in Jezus Christus moest verkondigen, kwamen er nieuwe gezangen zoals het Magnificat, de lofzang van Zacharias en het Hooglied van de Liefde uit de Korintiërsbrief. Dit proces is heel de kerkgeschiedenis doorgegaan.

De CD ‘Hoor Israël’ is verkrijgbaar bij de winkel van het bisdom van Breda (geopend op dinsdagmiddag en op donderdagmiddag) en kost € 15,00.

Andere berichten