Brief van bisschop Liesen over Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

26 juli 2012

“De eerste wijdingen die ik mocht toedienen laten meteen de volle breedte van de opleiding Bovendonk zien.” Dit schrijft bisschop Liesen in een brief aan abonnees van de nieuwsbrief van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

De nieuwsbrief van Bovendonk verschijnt enkele malen per jaar en wordt verzonden aan leden van de gebedskring roepingen, weldoeners van de opleiding, abonnees en andere betrokkenen.

Drie wijdingen
Bisschop Liesen wijdde recent drie studenten die verbonden waren aan de opleiding Bovendonk. Op 26 maart 2012 werd broeder Christiaan OCSO van de Abdij Maria Toevlucht tot diaken gewijd voor zijn religieuze gemeenschap van Cisterciëncers. Op 13 mei wijdde de bisschop Koenraad Janssen van het bisdom Antwerpen in Bovendonk tot transeunt diaken, op weg naar het priesterschap. Gerrit Fennema van het bisdom Breda werd op 17 juni in Chaam tot permanent diaken gewijd.

Volle breedte van de opleiding
“Dit waren voor mij als nieuwe bisschop de eerste wijdingen die ik mocht toedienen en ze laten meteen de volle breedte van de opleiding zien,” aldus de bisschop. Bovendonk verzorgt zowel de opleiding van religieuzen, alsook de vorming en opleiding van transeunte en permanente diakens.

Gebed om roepingen
Bisschop Liesen: “Wijdingen zijn vreugdevolle momenten waarop studenten en staf mogen ervaren dat Gods genade in een mensenhart levenskrachtig is en vrucht draagt. Tegelijk is er de menselijke ervaring van eigen broosheid en het meewerken met die genade. Bij die ervaring hoort het zich gedragen weten door een biddende gemeenschap: een roeping is weliswaar een geschenk van God, maar een geschenk dat Hij geeft aan een mens omwille van zijn volk dat erom bidt. Zo is het diaken- en priester-worden niet een eenzame weg maar een steeds meer ingebed worden in de liefde van God voor zijn volk.”

Roeping
“Roeping is altijd een driehoek: God die roept – de mens die wordt aangesproken – het volk Gods dat vraagt. Dat laatste aspect betreft ons allen. Graag wil ik daarom in uw aandacht aanbevelen de televisie-uitzending van een interview met rector Schnell over roeping op zondagochtend 5 augustus (10.10 uur, Nederland 2) en vragen om uw gebed,” schrijft de bisschop.

Ondersteuning van de opleiding
Op de laatste bladzijde van de nieuwsbrief staat informatie over de diocesane gebedskring voor roepingen.“Terwijl uw gebed wezenlijk is voor (nieuwe) roepingen, doe ik ook een beroep op een meer materiële ondersteuning: zonder financiële inspanningen kan ons bisdom niet voorzien in de opleiding en vorming van diakens en priesters die nodig zijn. Daarom beveel ik ook van harte de Stichting PDOB bij u aan, die gelden inzamelt voor Bovendonk,” aldus de bisschop in zijn brief.

Download de nieuwsbrief van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (nr. 4, juli 2012), klik hier.

Voor een financiële bijdrage ter ondersteuning van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk: bankgiro 25.80.680 t.n.v. Stichting PDOB te Breda.

(Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten