Bijeenkomst teamassistenten Bisdom Breda: ‘Je kunt veel van elkaar leren’

27 november 2023

Op woensdag 15 november 2023 kwamen teamassistenten en secretarieel medewerkers van de parochies in het bisdomkantoor bij elkaar voor ontmoeting en uitwisseling. Een verslag.

Bijna alle parochies in het bisdom Breda hebben een teamassistent in dienst. Teamassistenten ondersteunen het functioneren van het team door secretariële en administratieve taken voor het team uit te voeren. Zo zorgen ze voor liturgieroosters, maken ze verslagen van vergaderingen, verwerken ze de aanmeldingen voor doop, eerste communie of Alpha en verzorgen ze de bereikbaarheid van het team via telefoon en e-mail. Hun inzet is van belang voor de continuïteit van de pastorale zorg. In sommige parochies werken secretarieel medewerkers. Zij ondersteunen met hun inzet de parochie-organisatie en het parochiebestuur, soms als bureauhouder of als parochiecoördinator.

Ontwikkeling missionair pastoraat

Eén keer per jaar komen teamassistenten en secretarieel medewerkers samen om ervaringen uit te wisselen en geïnformeerd te worden over ontwikkelingen in bisdom en parochies. Dit jaar vond de ontmoeting op 15 november plaats. Namens het team Personeel en Organisatie ontvingen Egbert Bornhijm en Geerten Kok de teamassistenten en secretarieel medewerkers – samen 15 personen in totaal. Bij de uitwisseling en de informatieronde werd vooral stil gestaan bij de ontwikkeling van het missionair pastoraat.

Via een powerpointpresentatie werden de teamassistenten meegenomen in de beleidskeuze van de bisschop en in de stappen die gezet moeten worden om geloof en geloofsleven in onze parochies te bewaren en te verdiepen. Uit de uitwisseling bleek dat het missionair werken op heel verschillende wijzen gestalte krijgt in de parochies – dat leverde ook leuke ideeën en suggesties op die mee genomen konden worden naar het eigen team. Ook was er aandacht voor het functioneren van de teamassistenten en de medewerkers, met ook de aansporing voor regelmatige functioneringsgesprekken.

Zoals gebruikelijk werd de ontmoeting besloten met een gezamenlijke lunch. Uit de evaluatie bleek opnieuw dat de jaarlijkse samenkomst door de teamassistenten erg gewaardeerd worden. Je kunt veel van en aan elkaar leren! Sommige teamassistenten spraken af om elkaar ook regelmatig binnen de zone te ontmoeten. Ook dat was een mooie vrucht van deze goede ontmoeting.

Andere berichten