Nieuw thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels

29 februari 2024

Twee katholieke ouders en een priester schreven samen ‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’, een thuis­pro­ject rondom seksuele opvoe­ding. Het project geeft ouders hand­vat­ten om op een liefde­volle en respect­volle manier met hun kind(eren) in gesprek te gaan over liefde, seksua­li­teit en vrucht­baar­heid, bijvoorbeeld in de Week van de Lentekriebels (4 t/m 8 maart). Het project wordt aanbevolen door mgr. Hendriks, bisschopreferent voor het Katholiek Onderwijs en het voorwoord is geschreven door mgr. Van den Hout.

Het idee voor ‘Het Cadeau’ is ontstaan vanuit de wens van ouders om hun kin­de­ren te in­for­meren over thema’s als relaties en seksua­li­teit vanuit een katho­liek mens­beeld. De lessen die op veel scholen wor­den gegeven rondom deze thema’s, bij­voor­beeld tij­dens de Week van de Lentekriebels (dit jaar 4 t/m 8 maart), sluiten vaak niet aan bij of staan haaks op datgene wat gelo­vi­ge ouders hun kin­de­ren willen mee­ge­ven. ‘Het project start vanuit de gedachte dat ieder kind, ieder mens geliefd en gewild is door God. Door zijn schep­ping heeft Hij een prach­tig plan in ons gelegd. Daarin horen Liefde, Leven en Lichaam bij elkaar. Om samen dat plan, dat cadeau, te ont­dek­ken is ‘Het Cadeau’ ont­wik­keld’, aldus de ontwikkelaars.

Kinder­deel

Het kin­der­deel van ‘Het Cadeau’ is rijk geïllustreerd en bestaat uit 10 brieven die kin­de­ren helpen zich­zelf te zien als een geschenk en een een­heid van lichaam en geest. Ze ont­dek­ken hoe die een­heid van lichaam en geest past in het plan van God voor ieder mens en hoe dat plan zich onder meer in de puber­teit ontvouwt. Elk kind kan zijn eigen exemplaar personaliseren, notities maken en het boek bewaren als een geschenk voor zich­zelf. De brieven zijn zo ge­schre­ven dat ze aan­slui­ten bij de bele­vings­we­reld van kin­de­ren rond de 10-12 jaar. Elke brief sluit af met een Bijbelvers en een opdracht. Ouders bepalen zelf wanneer ze met hun kin­de­ren aan de slag willen gaan met het project, af­han­ke­lijk van de per­soon­lijke ont­wik­ke­ling van hun kind(eren).

Ouder­deel

Het ouder­deel van ‘Het Cadeau’ biedt een uit­ge­breide begrippen­lijst die samenhangt met allerlei thema’s rondom liefde, relaties en seksua­li­teit, bezien vanuit het katho­lie­ke mens­beeld. Enkele voor­beel­den zijn: deug­den, huwe­lijk, schaamte, pornografie, sex­ting, na­tuur­lijke geboorte­rege­ling, draag­moe­der­schap, voorbehoeds­mid­de­len enzovoort. Veel van de thema’s komen niet in het kin­der­deel voor, maar staan uit­druk­ke­lijk wel in het ouder­deel omdat kin­de­ren deze thema’s in hun dage­lijks leven tegen (kunnen) komen. De ver­wij­zing welke brief het beste bij het be­tref­fen­de on­der­werp past, maakt het ouders mak­ke­lijk(er) er met hun kind(eren) over in gesprek te gaan. Het ouder­deel bevat ook algemene tips voor seksuele opvoe­ding.

Webinar dins­dag 23 april

“Kin­de­ren zijn nieuws­gie­rig en maken van alles mee”, zo signaleren de initiatiefnemers van het project. “Zij horen en zien veel om zich heen dat te maken heeft met liefde, leven en lichaam. Ze komen in aanra­king met beel­den of ideeën over puber­teit en volwassen wor­den: on­der­wer­pen waar je als ouder zelf je kind in wil opvoe­den. Dat kan best een uit­daging zijn. Hoe ga je als gelo­vi­ge ouders het gesprek aan met je zoon of dochter over het groeien van jongen tot man en meisje tot vrouw?” Verschillende vragen en uitdagingen waar ouders mee te maken hebben komen aan de orde in een webinar dat wordt gehouden op dinsdagavond 23 april van 20:00 tot 21:30 uur. Een tipje van de sluier: Er zijn gelukkig veel mooie ma­te­ri­alen die ouders en kin­de­ren kunnen gebruiken. Bij dit webinar krijgen ouders heel praktische handreikingen om op een inte­gere en eer­lijke manier in te gaan op die won­der­lijke ont­wik­ke­ling van meisje tot vrouw en jongen tot man: bio­lo­gisch én vanuit het plan dat God met ieder mens heeft. Tijdens het webinar komen ook twee andere methoden aan bod.

Schrijvers

De auteurs van zowel het kin­der- als ouder­deel zijn: Marieke Goes-Klein, Yvonne Koopman-Snep en Luc Simons pr. Ga voor meer in­for­ma­tie over de schrijvers maar ook over ‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’, naar de bijbe­ho­rende web­si­te LiLeLi.nl of neem contact op via info@lileli.nl

Andere berichten