Impulsdag diaconie in Bovendonk

3 februari 2015

Deze impulsochtend stond in het kader van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Bisschop Liesen hield een inleiding over de relatie tussen geloof en diaconie, terwijl Bob van Geffen, de programacoördinator van het Sint Franciscuscentrum, een lezing hield over de Participatiewet en de betekenis ervan bezien vanuit de Kerk en het geloof. De beweging van barmhartigheid (H. Augustinusparochie te Breda), de Diaconale Stad Roosendaal (St. Norbertusparochie) en de Mariaparochie te Etten-Leur lieten zien hoe zij op deze nieuwe situatie inspelen.

De Participatiewet
De Participatiewet is een samenstel van wetten met als doel zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te laten participeren in de samenleving. Zij is op 1 januari 2015 ingegaan. De gemeentelijke overheid neemt de uitvoering van een aantal taken over van de Rijksoverheid, omdat zij dichter bij de burgers staat en daarom geacht wordt een aantal taken beter te kunnen uitvoeren. Tevens wordt ook op zorgtaken bezuinigd.

Van Geffen stond stil bij het mensbeeld achter de Participatiewet belichtte dat vanuit de sociale leer van de Kerk. De overheid gaat ervan uit dat elke mens autonoom is en zelf de regie kan voeren over zijn eigen leven. Bob van Geffen: "De sociale leer erkent dat iedereen geroepen is deel te nemen aan het sociale leven en benadrukt het belang van het algemene welzijn, de solidariteit, en de werkelijke waardige participatie in de samenleving van allen. “Daarbij is het zaak de arme en de kwetsbare te zien en voorrang te geven. Samenleven is zorgen, daartoe zijn we geschapen. Overigens is niet alleen de vraag welke zorg we geven, maar ook welke we vragen."

Dienen en geloof
Bisschop Liesen sprak over de samenhang tussen dienen en geloof. Hij maakte een onderscheid tussen een goed doel en een goed werk en vroeg zich af wat een goed doel tot een goed werk maakt. Dit is niet te zien aan de buitenkant. Zowel niet-gelovige organisaties als kerkelijke organisaties voeden hongerigen. In beide gevallen is de maag van de noodlijdende gevuld. Het gaat er bij een christen om dat hij het goede werk op een goede manier doet.

Wanneer een christen een goed werk doet verbindt hij dit met het geloof. Hij of zij stelt zichzelf niet in het centrum, maar God. Hij stelt zijn vertrouwen op Hem. Op deze manier is het geloof verlossend. De binnenkant van waaruit het werk gedaan wordt, maakt het werk echt goed. Vanuit deze houding werkt een christen graag samen met anderen en vormt hij een betrouwbare partner voor iedereen die het goede wil doen.

Diaconie in de parochie
Namens de Mariaparochie te Etten-Leur verzorgde Freijkje van Gennip, pastoraal werkster in deze parochie, een presentatie over het diaconale beleid. Men probeert op gestage wijze een echte diaconale parochie te worden. Er is aandacht geweest voor de achtergronden van het diaconale werk. Een aantal parochianen heeft een intensieve cursus in de Katholieke Sociale Leer gevolgd. Deze werd gegeven door diaken Fred van Iersel. Er zijn inspiratiebijeenkomsten geweest voor vrijwilligers in de diaconie en voor leden van de parochiële Caritasinstelling. Vrijwilligers hebben onder andere een ‘luistertraining’ gehad om signalen van armoede te onderkennen en men heeft een bezoek gebracht aan de Egidiusgemeenschap in Antwerpen.

Het diaconale aspect van het geloof krijgt aandacht binnen de liturgie en de verkondiging. Er zijn contacten gelegd met instellingen binnen de gemeente zoals de seniorenraad, de voedselbank en het platform minima. Daar wordt de parochie ook weer meer gezien.

Dit geheel leidde tot concrete activiteiten. Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 organiseerde de parochie een politiek diaconaal café, waar in oecumenisch verband maatschappelijke vraagstukken aan de orde werden gesteld. Dit gebeurde aan de hand van ervaringsverhalen van inwoners. De parochie participeert in de WMO-adviesraad van de gemeente. Vanuit de parochie geven enkele vrijwilligers taalles aan allochtonen. Door veranderingen in de regelgeving dreigden zij tussen wal en schip te vallen.

 

Andere berichten