Het kerkgebouw: huis van God en huis van mensen

26 november 2009

Op maandagavond 23 november vond de jaarlijkse dekenale avond plaats voor parochiebesturen in het dekenaat De Baronie. De bijeenkomst werd gehouden in de nieuwe Michaelkerk in Breda. De bisschop was te gast en verzorgde een inleiding op de dekenale avond, die tevens de start vormde van een hele week met activiteiten van de parochie. Bisschop Van den Hende verricht op zondag 29 november de kerk- en altaarwijding.

(Beleids)punten
De avond opende met drie korte bijdragen van dekenaal coördinator Annemiek Waij, bestuurder van de parochie Kees Machielsen, pastoor-deken Wiel Wiertz. Zo kwam het traject van herbestemming van de oude Michaelkerk ter sprake en punten die daarbij van belang waren. Beleidsmatige punten kwamen aan bod en er werd gewezen op praktische punten om rekening mee te houden, zoals budgetbewaking en een voldoende goed uitgewerkt programma van eisen.

De Kerk
In zijn inleiding ging bisschop Van den Hende allereerst in op de vraag: wie zijn wij als Kerk? Voor de beantwoording van die vraag verwees hij naar het document over de Kerk van Vaticanum II, ‘Lumen gentium’, waarin verschillende beelden worden beschreven, ontleend aan de Bijbel. Het document noemt onder meer: de kudde en de herder (Joh. 10), de levende stenen met Christus als hoeksteen (Mt. 21, 42), het lichaam van Christus (1 Kor. 12, 12-31), de gemeenschap met verschillende gaven van de ene heilige Geest (1 Kor. 12, 1-11).

In de inleiding werd stilgestaan bij de Joodse tempel en de synagoge als huis van de Heer en plaats van samenkomst, in de tijd van de Bijbel en daarna. Daarna duidde de bisschop kort verschillende periodes in de architectuur waar het gaat om plaatsen van christelijke eredienst en de kerkenbouw, van de eerste eeuwen van de Kerk tot en met de meer recente geschiedenis van de katholieke kerkenbouw in Nederland vanaf 1853, na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie.

Inrichting en gebruik
“Het kerkgebouw als ‘huis van God’ en ‘huis van mensen’ is niet met elkaar in concurrentie,” stelde de bisschop. “De kerk als huis van God vraagt om een inrichting en gebruik die sterk worden bepaald door de viering van de liturgie en door het gegeven dat de kerk een sacrale ruimte is. De kerk als huis van samenkomst van mensen vraagt tevens om aandacht voor beschikbare nevenruimtes en faciliteiten tot opbouw van de gemeenschap. Vanuit het kerkgebouw en de liturgie kan de parochie dan werk maken van catechese, diaconie, pastorale contacturen.”

Zie voor het beleid in het bisdom van Breda het beleidskatern kerkgebouwen (augustus 2009). Klik hier
Zie ook het bisdommagazine 2009-3 over het kerkgebouw. Klik hier

Andere berichten