‘Basiscursus Parochiebestuur’ voor nieuwe bestuurders afgerond

9 december 2011

De deelnemers aan de ‘Basiscursus Parochiebestuur’ (voorheen de INB-cursus) bezochten maandag 28 november het bisdomkantoor. Deze vormde de afsluiting van de cursus.

Basiscursus Parochiebestuur
“De ‘Basiscursus Parochiebestuur’ is de cursus voor nieuwe bestuurders,” vertelt deken Peter de Rooij die samen met diaken Jan Foesenek de cursus verzorgt. “Er waren 21 deelnemers uit het hele bisdom. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. We beginnen steeds met een kwartier bezinning. We lezen een passage uit de Schrift en we bidden samen. Zo laten we zien dat bij al ons werk het geloof voorop staat. Daarna volgt een inleiding. We eindigen steeds met een casus zodat de mensen met elkaar in gesprek gaan.”

De parochie: taken en bondgenoten
Deken De Rooij licht kort de onderwerpen die aan de orde komen toe. “De eerste avond gaan we in op het verschijnsel parochie. We vertellen hoe de parochie ontstaan is en hoe het tweede Vaticaans Concilie de parochie zag. We bespreken ook de diocesane nota In de duizend gezichten van Uw volk. De tweede avond gaat over de taak en de plaats van het parochiebestuur. We maken kennis met de verschillende spelers in het kerkelijk veld zoals het bisdom, het dekenaat, de parochiekerncommissie en de Caritasinstelling. Tegelijkertijd maken we de deelnemers ervan bewust dat de parochie ook op zoek moet naar bondgenoten. Ze hoeft niet alles alleen te doen. Tijdens de derde bijeenkomst gaan we in op de leiderschapsstijl. We vergelijken een parochie met een lichaam waarin elk onderdeel zijn of haar taak heeft. We spreken over de verschillende portefeuilles in een parochiebestuur, de vergaderwijze en de interne c.q. externe communicatie. De laatste avond bezoeken we het bisdomkantoor en maken kennis met de verschillende diensten van het bisdom. We worden altijd hartelijk ontvangen. De bisschop woont meestal een deel van de avond bij.”

Aanvullend aanbod voor samenwerkingsverbanden
Het bisdom krijgt in de loop van 2012 een nieuwe structuur. De drie dekenaten worden vervangen door twee vicariaten en de oprichting van nieuwe samenwerkingsverbanden en parochies komt in de afrondende fase. De ‘Basiscursus Parochiebestuur’ zal steeds jaarlijks worden gegeven voor nieuwe bestuurders, maar daarnaast kan ook op maat een cursus worden aangeboden voor een samenwerkingsverband, waaraan dan zowel zittende parochiebestuurders als nieuwe bestuurders kunnen deelnemen.

 

Andere berichten