Nederlandse verslagen van synodegesprekken naar Rome

17 mei 2024

De Nederlandse bisschoppen hebben op woensdag 15 mei in samenspraak met de Landelijke Werkgroep Synodaliteit vier samenvattingen van verslagen van synodale gesprekken naar Rome gestuurd. Het gaat om syntheses van gesprekken in de zeven Nederlandse bisdommen, religieuzen, katholieke maatschappelijke organisaties en katholieke lekenbewegingen.

Vanuit de vergadering van de zestiende Gewone Algemene Bisschoppensynode in oktober 2023 kwam een aantal punten naar voren, om in de Kerk verder over na te denken en met elkaar over in gesprek te gaan. De bisschoppenconferenties wereldwijd werd gevraagd om in mei 2024 aan het synodesecretariaat te rapporteren over de vruchten van dit synodaal proces in de plaatselijke kerken. Alle verslagen samen vormen input voor het werkdocument voor de tweede sessie van de bisschoppensynode die in oktober 2024 te Rome zal plaatsvinden.

Bisdom Breda

In alle pastorale zones van het bisdom Breda werden groepsgesprekken georganiseerd. In de zones werden groepen van 8 tot 10 personen samengesteld. Elke zone koos een of meer thema’s om in gesprek te gaan. De verslaglegging verliep volgens een vastgesteld format.

Er is een rijke oogst aan stemmen uit het bisdom Breda. Hoopvol is dat ondanks korte tijd voldoende mensen aan gesprekken wilden deelnemen in deze 2e ronde. Goed herkenbaar was het geluid om gebruik te maken van alle talenten van mannen en vrouwen, en de vraag om vorming.

Inhoud van de gesprekken

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit in Nederland gaf ter bespreking voor alle gespreksbijeenkomsten vier thema’s mee: verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn, vorming in een missionaire Kerk, deelname aan een verwelkomende Kerk en vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

De vier syntheses laten zien dat in het algemeen de gespreksdeelnemers zich zeer betrokken voelen bij hun kerkgemeenschap en bij de toekomst ervan. Een aantal van hen gaf nadrukkelijk aan de verbindende werking van de synodale gesprekken te ervaren. De gesprekken gaven hen vertrouwen, in de kracht van Gods Geest, dat de weg naar de toekomst samen gegaan kan worden.

Verder lezen

Lees ook de verslagen van de Nederlandse religieuzen, katholieke lekenbewegingen en katholieke maatschappelijke organisaties (rkkerk.nl)

Andere berichten