Reorganisatie bisdomkantoor Breda

3 juni 2022

Het bisdom Breda heeft drie jaar geleden resoluut gekozen voor een andere pastorale koers, die van de missionaire kerk. Anderzijds valt te verwachten dat de kerk in onze streken de komende jaren verder zal krimpen. Deze twee ontwikkelingen maken een reorganisatie van het bisdomkantoor zowel wenselijk als noodzakelijk. Dat maakte het bisdombestuur bekend tijdens het medewerkersoverleg op donderdag 19 mei.

Missionaire Kerk
In de wereldkerk, in de Nederlandse kerk en in het bisdom Breda zijn een aantal ontwikkelingen gaande die leiden tot een organisatie-ontwikkeling van het bisdom Breda. Wereldwijd is vanaf 2021 een dynamiek van synodaliteit gestart waarvan de eerste inzichten laten zien dat een nieuwe aanpak van pastoraat noodzakelijk is.

In de afgelopen jaren is het bisdom Breda gaandeweg de weg ingeslagen van een ‘onderhoudskerk’ naar ‘missionaire Kerk’. Vanaf begin 2019 maakte het bisdom kennis met verschillende initiatieven tot pastorale vernieuwing die elders vruchtbaar waren gebleken. De grote conferentie in maart van dit jaar was hiertoe een belangrijk impulsmoment. In het kader van de missionaire Kerk startte het bisdom een visietraject, dat in juni 2021 resulteerde in de visietekst ‘God zal erin voorzien’, waarin de contouren van de missionaire kerk voor het bisdom zijn uitgewerkt. Deze tekst wordt momenteel uitgewerkt in “De visie in stappen”, waarmee parochies beter kunnen worden ondersteund om missionair te worden.

Teruglopende inkomsten
Anderzijds laten de inkomsten uit parochiebijdragen al lange tijd een dalende trend zien, die door corona lijkt te zijn versterkt. Om het bisdom financieel gezond te houden, zijn vorig jaar een aantal actielijnen uitgezet, waarbij o.a. gekeken is naar grote kostenposten als personeel en gebouwen, maar ook naar eventuele nieuwe bronnen van inkomsten. Helaas blijkt het niet mogelijk om al het huidige personeel te behouden, terwijl er tegelijkertijd ook nieuwe expertise nodig is om werk te maken van de missionaire kerk. Want dat is het eerste doel van de reorganisatie: een betere dienstverlening aan de parochies, gericht op nieuwe evangelisatie in het missieland dat we inmiddels zijn geworden.

Tijdspad
Het bisdombestuur beseft dat de aangekondigde reorganisatie pijn doet. Het bestuur zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en zoeken naar de beste regelingen voor werknemers van wie afscheid zal worden genomen. Het streven is om op 1 juli 2022 het reorganisatieplan in concept gereed te hebben, zodat het voorgelegd kan worden aan de adviesorganen van het bisdom. In het najaar van 2022 zou het plan uitgevoerd moeten worden.

 


Foto: Ramon Mangold

Andere berichten