Bisdom Breda geeft uitvoering aan reorganisatie bisdomkantoor

14 oktober 2022

De reorganisatie die het bisdom Breda op 19 mei 2022 bekend maakte, wordt uitgevoerd in oktober 2022. De nadruk van de bisdomorganisatie komt meer te liggen op pastoraal inhoudelijke ondersteuning van de parochies in het kader van de missionaire Kerk dan op beheersmatige ondersteuning.

Het bisdom voorziet een verdere krimp van het aantal kerkplekken en past de eigen organisatie daarop aan. Met de reorganisatie wordt daarom prioriteit gegeven aan missionair pastoraat en zullen ook bezuinigingen worden doorgevoerd vanuit financiële overwegingen. Het doel om parochies te begeleiden meer missionaire parochies te worden, vraagt om een wezenlijk andere benadering dan tot nu toe in het pastoraat is toegepast. Het bisdom is ervan overtuigd dat een missionaire aanpak noodzakelijk is om de Kerk in ons bisdom een goede toekomst te bieden.

De reorganisatie betekent dat er helaas afscheid genomen wordt van een aantal medewerkers. Van een negental medewerkers werd in juli dit jaar al afscheid genomen. Op korte termijn vertrekken er nog eens zeven medewerkers. Met elke medewerker heeft het bisdom, in goed overleg, een regeling kunnen treffen.

Vanwege de snelle krimp is de vicariaatsstructuur overbodig geworden en heeft het bisdombestuur besloten de indeling naar vicariaat Breda en Middelburg op te heffen. Het Sint Franciscuscentrum zal ook ophouden te bestaan als aparte afdeling binnen de bisdomorganisatie. Dat is nodig om het vormingswerk duidelijker te kunnen positioneren binnen het missionaire pastoraat van het bisdom.

In de reorganisatie spelen ook automatisering en digitalisering een rol. Versterkt door coronamaatregelen, wordt er steeds meer online gewerkt, gecommuniceerd en vergaderd, waardoor de behoefte aan secretariële ondersteuning veranderd is.

De krimp van de organisatie heeft ook tot gevolg dat de huisvesting van het bisdomkantoor onderwerp is van onderzoek. Voorlopig blijft het kantoor nog gevestigd aan de Veemarktstraat in Breda.


Foto: Bisdom Breda

Andere berichten