Sociale Kaart : werkinstrument voor de inclusieve parochie

13 maart 2013

Binnen het Inclusieproject voor meer integratie van mensen met een beperking in de parochies is in het eerste projectjaar een sociale kaart gemaakt. Myriam de Jong-Smits heeft deze samengesteld en aangeboden aan pastorale beroepskrachten in Zeeland.

Voor parochies
“De bedoeling van dit project is dat mensen met een beperking deelnemen aan het leven van de parochie. Daartoe nodigen we parochies uit om activiteiten te organiseren of deze zo op te zetten dat ze voor mensen met een beperking toegankelijk zijn,” vertelt ze. “De sociale kaart is hierbij een belangrijk werkinstrument.” Myriam licht dit toe. “Als je iets voor deze doelgroep organiseert, is het belangrijk te weten waar deze mensen te vinden zijn maar ook wie eventueel een bondgenoot kunnen zijn. Daarom is deze sociale kaart ontworpen.”

Een zeer volledig overzicht
De kaart is ontworpen voor parochiële vrijwilligers en katholieke pastorale beroepskrachten. Hij bevat een zeer volledig overzicht aan gegevens. Hij is per samenwerkingsverband geordend. In de inleiding staan een aantal sociografische gegevens over mensen met een beperking in de provincie Zeeland. Deze zijn ontleend aan de Sociale Atlas van deze provincie. De kaart zelf bevat onder andere adressen van woon- en werkvoorzieningen, zorgvoorzieningen, dagbesteding, onderwijs, vrije tijdsinstellingen, ondersteuning, organisatie, belangenbehartigers en welzijnsinstellingen. Er zijn ook landelijke adressen van een aantal organisaties in opgenomen die geen afdeling in Zeeland hebben. De kaart wordt door 2 indices ontsloten, één alfabetische en één op onderwerp.

Inclusieve gemeenschappen
Er is veel tijd in de sociale kaart geïnvesteerd. “Ik hoop dat de kaart zijn werk zal doen. Het is de bedoeling van het project dat parochies uitgroeien tot inclusieve geloofsgemeenschappen waar een ieder kan en mag meedoen. Deze kaart is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Daartoe zal iedere katholieke priester, diaken of pastoraal werk(st)er in Zeeland een exemplaar ontvangen,” aldus Myriam de Jong-Smits.

Sociale leer van de Kerk in het bisdom van Breda
Het bisdom van Breda geeft sinds 2009 nieuwe impulsen aan de diaconie via ‘diaconale centra’. Vanwege de sociale leer van de Kerk ontplooit en ondersteunt het bisdom initiatieven ten behoeve van de diaconie en de zichtbare gelovige uitstraling daarvan. Andere initiatieven zijn onder meer: diaconale werkbezoeken van de bisschop, de Antoniusacademie, de Diaconale stad Roosendaal.

Vanwege de sociale leer van de Kerk werkt het bisdom van Breda heel concreet aan vier thema’s: onderwijs, zorg, arbeid, publiek bestuur. In 2011 verscheen een speciaal bisdommagazine over de sociale leer van de Kerk. Ook verschenen vier geloofsboekjes en een gebedskaartje bij gelegenheid van Pinksteren. 

 

Andere berichten