Bijeenkomst in het bisschopshuis over roeping en evangelisatie

22 januari 2014

Ongeveer 25 pastorale beroepskrachten verzamelden zich maandagavond 20 januari 2014 in de hal van het bisschopshuis voor een avond over roeping en evangelisatie, mede in het kader van de roepingenestafette die het bisdom dit jaar organiseert. Bisschop Liesen en Norbert Schnell, de rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven, verzorgden inleidingen.

Gebedsestafette voor roepingen
Rector Schnell memoreerde kort deze estafette die plaatsvindt in het jaar dat de Priester- en Diakenopleiding 30 jaar bestaat. Hij hoopt dat het gebed voor roepingen tot het priesterschap, het permanente diaconaat en het religieuze leven niet beperkt blijft tot deze periode, en dat het bisdombreed verder gaat. Hij wees in dit verband ook op de komende update van de bestaande website www.roeping.nu en het belang van de gebedskring voor roepingen. Het gebed vormt immers het fundament voor het roepingenpastoraat.

De Kerk: gemeenschap van geroepenen
In zijn lezing stond hij stil bij de vernieuwende inzichten van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Vóór dit concilie was de Kerk in de beleving van velen vooral een priesterkerk waar de gelovigen een ondergeschikte rol speelden. Na het Tweede Vaticaans Concilie is dit perspectief radicaal veranderd. De concilievaders spreken over de roeping van elke gedoopte. De Kerk is zelf een gemeenschap van geroepenen. Daarbinnen is elke gelovige geroepen tot heiligheid, tot het voortbrengen van vruchten van de heilige Geest. Binnen deze gemeenschap bestaan er roepingen tot het gewijde ambt.

De roeping van de leken
Rector Schnell ging met name ook in op de roeping van de leken. De eerste roeping van de leek bestaat erin Jezus Christus in de wereld bekend te maken (‘Lumen gentium’, nr, 31). Het apostolaat van de leek is deelname aan de heilszending van de Kerk zelf. Tot dit apostolaat zijn allen geroepen. Er zijn ook leken die op verschillende wijzen meer onmiddellijk met de hiërarchie meewerken. Hier ligt de theologische basis voor de functies van pastoraal werker, catecheet en parochieassistent (‘Lumen gentium’, nr. 33).

Evangelisatie is een taak van alle gedoopten, gewijd en niet gewijd en vloeit voort uit de opdracht van Jezus Christus zelf (Mt. 28, 19-20).

‘De vreugde van het evangelie’
Bisschop Liesen ging in op de apostolische exhortatie van paus Franciscus ‘Evangelii gaudium’ (‘De vreugde van het evangelie’). Deze exhortatie is de vrucht van de bijzondere bisschoppensynode over evangelisatie die van 7 tot en met 28 oktober 2012 in Rome gehouden werd. Bisschop Liesen noemde het een uitgebreide tekst, waarin veel onderwerpen aan bod komen. Volgens de bisschop ligt het Tweede Vaticaans Concilie ten grond aan de tekst. Tijdens het Ad Liminabezoek heeft paus Franciscus uitgebreid gesproken met de Nederlandse bisschoppen. Tijdens het gesprek zei de paus dat hij de eerste paus was die zijn theologische vorming en opleiding genoten had in de periode na het Tweede Vaticaans Concilie. Dit heeft hem gestempeld.

Alles in dienst stellen van evangelisatie
Vervolgens ging de bisschop in op enkele krachtlijnen van de exhortatie. De paus roept de Kerk op tot een pastorale bekering. De Kerk bestaat niet voor zichzelf, maar voor de evangelisatie. De paus droomt van een missionaire Kerk die alles omvormt en alles in dienst stelt van de evangelisatie. Elke vernieuwing in de Kerk dient als doel te hebben dat deze effectiever geschiedt.

In het komende bisdommagazine, dat in de tweede helft van februari verschijnt, wordt dieper ingegaan op de voornaamste gedachten van deze exhortatie.

Aanmelden voor de gebedskring roepingen
Aanmelden voor de gebedskring roepingen kan via het formulier op deze site. Nieuwe leden van de gebedskring roepingen ontvangen tot en met 11 mei 2014 (tijdens de gebedsestafette voor roepingen) een speciale kaars vanwege het 30-jarig jubileum van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (de kaars kan niet per post worden verzonden en is op te halen op het bisdomkantoor in Breda).

 

Andere berichten