Zomerbericht en zomerstop website

24 juli 2008

Op donderdag 24 juli is de laatste digitale nieuwsbrief van het bisdom Breda verzonden. In de maand augustus worden geen nieuwe berichten op de website geplaatst.

Bij het sluiten van het werkjaar kijken de medewerkers van de diocesane diensten terug op een periode waarin veel is gebeurd. Op 31 oktober trad bisschop Muskens terug als bisschop van Breda en volgde bisschop Van den Hende hem op. Het bisdom markeerde deze overdracht met een feestelijke eucharistieviering op 1 december 2007. Bisschop Muskens verbond zich op 2 februari 2008 met de benedictijnen van de Pauluscommuniteit te Teteringen. Hij leeft daar het monastieke leven als regulier oblaat.

Samenstelling diocesane diensten
In de personele samenstelling van de diocesane diensten vonden het afgelopen werkjaar enige mutaties plaats. Per 1 november 2007 stelde bisschop Van den Hende het bisdombestuur in. Naast de bisschop en de vicaris-generaal maken hiervan Bob van Geffen (coördinator diocesane diensten), Gerard de Rooij (econoom) en mgr. Harry Lommers (kanselier) deel van uit. Eveneens aanwezig bij de vergaderingen is Daphne van Roosendaal (communicatieregisseur).

Ada Mulder ging per 1 februari met pensioen. Zij verleende secretariële ondersteuning aan de dienst financiën en bouwzaken. Marcel Dalinghaus heeft de werkzaamheden die Ada verrichte overgenomen naast andere taken.

Bisschop Van den Hende benoemde op 1 februari 2008 René de Weerd in een beperkte aanstelling als functionaris voor de oecumene. Daarnaast is René de Weerd diaken van de kathedrale parochie Sint Antonius te Breda.

Hennie van Hattum nam op 1 maart 2008 afscheid van de diocesane diensten. Zij werkt nu als pastoraal werkster binnen het Thomasprofiel te Oosterhout. Zij was binnen de pastorale dienstverlening verantwoordelijk voor catechese en geloofscommunicatie.

Zr. Petronilla Schoone vertrok op 4 maart 2008 vanwege gezondheidsredenen naar Maria Mater Dei, het moederhuis van de congregatie ‘Alles voor Allen’ te Breda. Zij heeft 42 jaar in de huishouding van de bisschop gewerkt.

Hanneke Emmen-Brekelmans nam per 1 juli 2008 afscheid als bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs. Zij heeft twee jaar binnen de diocesane diensten gewerkt. Omdat er een nauwe samenhang bestaat tussen onderwijs en catechese poogt het bisdombestuur beide vacatures in onderlinge samenhang met elkaar te bezien.

Myriam de Jong-Smits is per 1 juli anderhalve dag werkzaam voor de liturgische ondersteuning. Zij werkt hierin nauw samen met Jan Schuurmans, de functionaris voor kerkmuziek. Myriam blijft voor het resterende deel van haar aanstelling (0,7) verbonden aan de diaconie.

Fredi Timmermans werkte van half februari tot half juni als projectmedewerkster voor het
Jongerenpastoraat.

Werkzaamheden
Op 8 maart 2008 vond de diocesane werkochtend rond parochiële samenwerkingverbanden plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk te Roosendaal. Op 12 april 2008 was er een bijeenkomst in het kader van het Jaar van het Religieuze Erfgoed te Bergen op Zoom. Op dekenaal niveau werden en worden in dit verband verdere activiteiten ontwikkeld. Belangrijk waren ook de Wereldjongerendagen in Australië. Dertig jongeren uit het bisdom Breda namen deel. Bisschop Van den Hende vergezelde hen op hun pelgrimstocht.

Kerkelijke onderscheidingen
In vele parochies ontvingen vrijwilligers het afgelopen jaar een kerkelijke onderscheiding. Vele mensen bouwen door hun inzet mee aan de Kerk van Breda. Eén kerkelijke onderscheiding willen we met name noemen. Met Pinksteren (11 mei 2008) ontving Leo Moeleker, voorzitter van het dekenaal bestuur van dekenaat De Baronie, de belangrijke orde van Sint Sylvester, een belangrijke onderscheiding voor hen die zich in regionaal of diocesaan verband verdienstelijk hebben gemaakt voor de Kerk. Leo Moeleker ontving de onderscheiding namens dekenaat, parochie en bisdom. Zij zijn hem erkentelijk voor zijn inspanningen.

Vooruitblik
Volgend werkjaar vindt het zilveren jubileum van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk plaats. Het jubileumjaar start op 31 oktober met een symposium over roepingen. Ook zal komend werkjaar een diocesane bedevaart naar Lourdes worden georganiseerd. Beide beloven belangrijke markeringen te zijn binnen het diocesane kerkelijk leven.

Bisdomleiding en medewerkers van het bisdomkantoor wensen iedereen een goede vakantieperiode toe.

Andere berichten