‘Wij zaaien en God oogst’: diakenwijding Titus Frankemölle op 15 september

30 augustus 2013

Op zondag 15 september 2013 zal bisschop Liesen Titus Frankemölle, 51 jaar, tot diaken wijden. De wijding begint om 15.00 uur en vindt plaats in de H. Antoniuskathedraal te Breda. Titus Frankemölle kreeg zijn opleiding en vorming aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Titus Frankemölle heeft op verschillende plaatsen in het land functies vervuld in het onderwijs. Hij is geboren in Zutphen (1962) en studeerde in Nijmegen en Utrecht Duits en Nederlands. Hij was docent Duits in Apeldoorn, lid voor het CDA van de gemeenteraad in Zutphen, later fractievoorzitter, en maakte deel uit van het CDA-bestuur van de provincie Gelderland. Buiten de politiek was hij betrokken bij het kerkelijk leven..

Sinds 1999 is Titus werkzaam als schoolleider. Eerst als locatiedirecteur in Zoetermeer, daarna als waarnemend-rector in Almelo en rector in Terneuzen en sinds 2010 als rector van Kwadrant Scholengroep, waartoe het Hanze College in Oosterhout en het Cambreur College in Dongen behoren.

Diaken in het onderwijs
In Zeeuws-Vlaanderen ontdekte Titus Frankemölle zijn roeping en in 2007 begon hij aan de diakenopleiding aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. “In Zeeland kwam ik op een school waar het geloof sterk leefde. De helft van de leerlingen was protestant. Onder hen bevond zich een groot aantal leden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De andere helft was Rooms-Katholiek. Zowel ouders, leraren en leerlingen waren sterk betrokken op de identiteit. De leraren waren zich zo bewust van hun taak dat ze zichzelf zagen als een instrument van de heilige Geest. In die sfeer ontstond bij mij de al langer sluimerende roeping theologie te gaan studeren en eventueel als diaken in het onderwijs werkzaam te zijn. Ik heb me daartoe op verschillende opleidingen georiënteerd en werd door de sfeer op Bovendonk geraakt.”

Opgeleid voor de ander
“Behalve een verdere verdieping in de theologie en de filosofie biedt deze opleiding veel meer. Er zijn gezamenlijke gebedsmomenten en er is sprake van een gemeenschapsleven. Op Bovendonk word je niet opgeleid voor jezelf, maar voor de ander/Ander. Dat sprak me aan. Daarbij kwam het enthousiasmerende optreden van bisschop Van den Hende. Toen ik op een informatiedag kwam, deed hij zelf de deur open. Dat gaf het gevoel dat je welkom was. Aan mijn start op Bovendonk gingen enkele gesprekken met bisschop Van den Hende en de toenmalige rector Mathieu Ham vooraf. Ze zagen wel heil in de gedachte om het permanente diaconaat met een taak in het onderwijs te combineren.”

Titus kijkt dankbaar op zijn tijd op Bovendonk terug. “Het is een mooie tijd geworden. De studierector, Jan Brok, zorgde voor goede docenten. De vorming vond gaandeweg plaats. Er was veel aandacht voor het gebedsleven. Je wordt ingeleid in het getijdengebed en je leert liturgie te vieren. De laatste twee jaar waren zwaar. Ik combineerde mijn studie en de stage met mijn gezin en mijn beroep. Dat was best veel. En dat geldt in nog sterkere mate voor mijn gezin. Gelukkig hebben mijn vrouw en mijn beide zoons mij steeds gesteund.”

School en Kerk
Titus Frankemölle blijft na zijn wijding rector. “Het onderwijs behoort tot de diaconale opdracht van de Kerk. Het gaat er in het onderwijs om dat je mensen toerust om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. De Kerk heeft zich, door haar ordes en congregaties, hiervoor altijd ingezet. De laatste decennia was de relatie tussen Kerk en school helaas enigszins verwaterd, maar de laatste jaren zijn er gelukkig weer initiatieven om nader tot elkaar te komen.”

Kinderen leren kiezen voor het goede
Titus denkt dat hij als diakenrector een bijdrage kan leveren aan de toenadering tussen Kerk en school. “Het onderwijs bereidt leerlingen voor op de wereld van morgen. Elke dag opnieuw leg je de fundamenten van onze toekomstige samenleving. Je probeert de leerlingen zo te vormen dat ze kiezen voor het goede leven. Door de kinderen te leren kiezen voor het goede, treedt de school in de voetsporen van Jezus Christus. De katholieke school kiest hierbij voor het totale kind. Het gaat om onderwijs voor de mens, voor iedere mens en voor de gehele mens.’ De menselijke waardigheid staat steeds centraal. Goed onderwijs levert een bijdrage aan het algemeen welzijn, waarbij je oog hebt voor de gerechtigheid en de solidariteit.”

Titus Frankemölle maakt een onderscheid tussen de waardenoverdracht en de expliciete religieuze vorming. “De catechese is een taak van de Kerk. Het is de roeping van de katholieke school, zo hebben de concilievaders bepaald, de leerlingen te vormen in de evangelische waarden. Ondanks de positieve houding die je ontmoet, is dat niet altijd eenvoudig. Door de Verlichting is het nu eenmaal moeilijker geworden om te spreken over geloof.. Het is echter aan gelovigen te getuigen van Gods liefde. Ik zeg met nadruk getuigen, niet overtuigen. Wij zaaien en het is aan God te oogsten.”

 

 

Andere berichten