Werkochtend samenwerkingsverbanden: 8 maart

21 december 2007

Op zaterdag 8 maart 2008 organiseert het bisdom Breda een diocesane werkbijeenkomst voor de samenwerkingsverbanden in het bisdom. Op de bijeenkomst, die plaatsvindt in de ochtend, staat zeer concreet het instrumentarium centraal dat het bisdom ontwikkelt voor parochies die gevraagd worden hun onderlinge samenwerking vorm te geven.

De grotere verbanden waarin de samenwerking vorm moet krijgen werden in maart 2007 gepresenteerd. Voor een kaart zie www.bisdombreda.nl/samenwerkingsverbanden.

Vijf thema’s
Op 8 maart zal zeer concreet het werken aan intensivering van samenwerking centraal staan. Het bisdom vraagt de samenwerkingsverbanden de focus breed te houden op vijf thema’s: de pastoraal, personeel, financiën, gebouwen, bestuurlijke organisatie.
Voor deze onderdelen van het parochiële leven worden concrete instrumenten ontwikkeld waarmee parochies hun samenwerking in de grotere verbanden vorm kunnen geven. Op 8 maart worden deze gepresenteerd en toegelicht in een aantal werkwinkels.

Afvaardiging
Om deze praktische vorm werkbaar te houden, wordt gevraagd om per samenwerkingsverband af te stemmen wie deel zal nemen aan de bijeenkomst. Elk samenwerkingsverband wordt uitgenodigd om zes mensen af te vaardigen. Begin 2008 zal het bisdom de uitnodiging doen uitgaan. Dan zal ook de locatie bekend zijn.

Vervolg
Na 8 maart kan er een meer regionaal of dekenaal vervolg komen op de werkochtend. Dan zal het werkmateriaal kunnen worden toegelicht voor bredere groepen betrokkenen.

Andere berichten