Week van gebed voor de eenheid van de christenen

18 januari 2021

Vandaag begint de Gebedsweek voor de eenheid. Van 18 tot en met 24 januari bidden christenen wereldwijd voor de eenheid onder christenen. De gebedsweek heeft dit jaar het thema ‘Blijft in Mijn liefde’ (Joh. 15, 5-9). Aan de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid doen wereldwijd miljoenen christenen mee. In Nederland jaarlijks zo’n 200.000 mensen.

“Bidden kun je altijd”
“Door corona is het dit jaar wat kleiner,” vertelt diaken Egbert Bornhijm, bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene. “De vieringen staan op een laag pitje, daarom komen er ook minder mensen bij elkaar voor gebedsinitiatieven. Maar bidden kun je altijd.” Onlangs gaf Bornhijm nog een college over oecumene op Priester- en diakenopleiding Bovendonk. De eenheid tussen christenen is niet iets dat alleen op “hoog niveau” bilateraal tussen kerken ter sprake komt. De eenheid die Jezus afsmeekt in het Johannesevangelie gaat elke christen aan.

Egbert: “Tien, vijftien jaar geleden leverde dat nog wel eens spanningen op, bijvoorbeeld rondom ‘intercommunie’, maar tegenwoordig is er over er weer meer respect over waar de grenzen van oecumene liggen. Duidelijkheid over waar grenzen liggen, maakt dat het beter uit te leggen is wat wel en niet gezamenlijk kan. Nu wordt er meer gekeken naar wat verbindt, dan wat scheidt.”

Wie zich inzet voor oecumene, kan te maken krijgen met skepsis, weet Bornhijm. Je kunt op veel verschillende kerkelijke gebieden samen optrekken. Daar staan zijn studenten wel eens van te kijken. “Je zou denken dat oecumenische vieringen er misschien armoedig uitzien of dat het allemaal minder is. Maar het tegendeel is waar. Protestanten en katholieken begrijpen elkaar beter en hebben meer respect voor elkaar. Dan bereik je automatisch meer,” aldus diaken Bornhijm.

Eenheid: geen optie, maar noodzaak
In juni 2020 publiceerde het Vaticaan een oecumenisch vademecum. De eenheid onder christenen is geen optie, iets dat je erbij doet, maar een noodzaak. Het verlangen van eenheid onder christenen raakt ook de kern van verschillende gemeenschappen en bewegingen in de Kerk. In het bisdom Breda maakt Chemin Neuf hier werk van. In de gebedsweek voor de eenheid houdt de gemeenschap een online retraite.

Zie ook:

 

Gebed voor de eenheid

Heer Jezus, Gij hebt op de avond vóór uw lijden voor uw leerlingen gebeden: ‘Mogen allen één zijn, zoals Gij Vader in Mij en ik in U’. Laat ons pijnlijk beseffen dat wij door onze ontrouw schuldig zijn aan de verdeeldheid. Geef dat wij eerlijk erkennen en moedig verwerpen wat er in ons aan onverschilligheid, wantrouwen en zelfs aan wederzijdse vijandschap schuilgaat. Sta ons toe elkaar te ontmoeten in U, opdat uit onze harten en van onze lippen voortdurend uw gebed moge opstijgen voor de eenheid van de christenen zoals Gij die wilt en met de middelen die Gij wilt. Laat ons in U, die de volmaakte liefde zijt, de weg vinden die tot de eenheid leidt, in gehoorzaamheid aan uw liefde en aan uw waarheid.

(Abbé Paul Couturier, 1934)

 

 

Andere berichten