Voortgang van de Nieuwe Automatisering Parochies

24 oktober 2017

Parochies in het Bisdom Breda krijgen te maken met een nieuwe automatisering. Onder meer Europese wet- en regelgeving maakt dit noodzakelijk. De Europese Unie schrijft in privacywetgeving voor dat mensen vanaf mei 2018 hun gegevens moeten kunnen inzien, waar deze bewaard worden. In het huidige Navision zou dit te ingewikkeld worden. De economen van de zeven Nederlandse bisdommen hebben daarom na onderzoek en in overleg een nieuwe oplossing gevonden die Navision zal gaan vervangen.

Voor de zomer zijn informatiebijeenkomsten gehouden in bisdommen. Op dinsdag 27 juni kregen penningmeesters en andere financiële bestuurders op Bovendonk in Hoeven tijdens een diocesane informatiebijeenkomst een toelichting. In de nieuwe automatisering voor parochies komen DocBase en Exact in de plaats voor Navision. Met een nieuwsbrief informeert de Projectgroep Nieuwe Automatisering nu over de voortgang van het project.

Verschillende parochies hebben zich al aangemeld voor de overgang naar DocBase en ExactOnline. De Projectgroep nodigt parochiebesturen die dat nog niet hebben gedaan uit om zich ook aan te melden. Zij kunnen dit doen door het contactformulier op de website www.nieuwe-automatisering.nl in te vullen. Parochiebesturen ontvangen een bevestiging van de aanmelding. Op een later moment volgt een lijst met vragen die voor de conversie van belang zijn. Als de parochie deze heeft ingevuld kan de conversie zorgvuldig worden voorbereid. Aanmelden voor de overgang is alleen mogelijk via het formulier op de website.

In de zomermaanden is door verschillende werkgroepen hard gewerkt aan de voorstellen voor en de feitelijke inrichting van de nieuwe software. Tijdens bijeenkomsten van de verschillende werkgroepen zijn voorstellen besproken, getest en waar nodig bijgesteld. Inmiddels zijn de werkgroepen samengevoegd tot één grote werkgroep, waarin de inrichting van DocBase (en waar relevant ExactOnline) wordt beoordeeld en bijgesteld. Dit is, omdat de onderlinge samenhang van de verschillende modules steeds belangrijker wordt in de uiteindelijke beoordeling van de functionaliteit.

In juni gaf de Projectgroep een toelichting aan penningmeesters en andere financiële bestuurders in het Bisdom Breda.

Andere berichten