Voorbereiding parochies en caritasinstellingen op ANBI publicatieplicht

5 november 2015

De besturen van parochies en parochiële caritasinstellingen in de Nederlandse bisdommen zijn per brief geïnformeerd over de ANBI publicatieplicht die voor hen geldt per 1 januari 2016. In de brief, die per bisdom is verzonden, wordt aangegeven dat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland door de Belastingdienst is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI’s en andere katholieke instellingen.

Openheid en transparantie
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI’s.

Publicatieplicht
Uiterlijk per 1 januari 2016 moet iedere parochie en iedere PCI aan de publicatieplicht voldoen. Deze publicatieplicht houdt in dat op een website een aantal gegevens dient te worden gepubliceerd, zodat geïnteresseerden deze gegevens eenvoudig kunnen raadplegen. De te publiceren gegevens zijn bij de bisdommen bekend. De bisdommen zullen daarom voor parochies en PCI’s regelen dat alle benodigde gegevens eind 2015 op een website (landelijke ANBI-site van de RK Kerk in Nederland, of een diocesane site) gepubliceerd worden.

Kortgezegd dienen de volgende gegevens online gepubliceerd te worden.

  1. Naam van de parochie of PCI (zoals vermeld in decreet)
  2. RSIN nummer (fiscaal nummer, zoals toegekend door de Belastingdienst). Nog niet alle parochies en PCI’s hebben een RSIN nummer. De Belastingdienst is momenteel bezig met het toekennen van de RSIN nummers. Zodra de RSIN nummers van de Belastingdienst zijn ontvangen, worden de betreffende parochies en PCI’s geïnformeerd.
  3. Contactgegevens (post-, email-, bezoekadres, telefoonnummer)
  4. Bestuurssamenstelling. Alleen de functies van de bestuursleden worden opgenomen. De namen en adressen van bestuursleden worden niet vermeld.
  5. Doelstelling/visie. Dit betreft de doelstelling van parochies en PCI’s in algemene zin, zoals vastgelegd in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een Parochie/PCI.
  6. Beleidsplan. Er wordt verwezen naar een standaard beleidsplan met een algemene tekst. Daarnaast is het van belang dat parochies en PCI’s op een eigen website hun (pastorale) beleidsplan plaatsen, om zo kleur te geven aan de eigen identiteit van de parochie of PCI. Via een link op de publicatiesite wordt dan verwezen naar de website van de parochie/PCI.
  7. Beloningsbeleid. Er wordt verwezen naar de (inter)diocesane regelingen.
  8. Jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten (op hoofdlijnen). Er wordt volstaan met een algemene omschrijving van de activiteiten van een parochie/PCI. Voor een uitgebreide omschrijving van de activiteiten kan verwezen worden naar de website van de parochie/PCI.
  9. Voorgenomen bestedingen met een toelichting daarop.
  10. Financiële verantwoording (samenvatting en verkorte staat van baten en lasten).

Parochies en PCI’s in de bisdommen ontvangen later dit jaar meer informatie en de URL waarop hun gegevens zijn gepubliceerd.

Er zijn naast parochies en PCI’s nog andere katholieke instellingen voor wie het mogelijk is om gebruik te maken van de landelijke of diocesane ANBI-site. Zij worden hierover binnenkort per brief geïnformeerd.

 

Andere berichten