Vijf jaar in vriendschap verbonden met ouderen en jongeren

25 november 2014

Met een gezellige bijeenkomst in het voormalige klooster Mariadal te Roosendaal vierde de Diaconale Stad Roosendaal haar eerste lustrum. Ongeveer veertig betrokkenen genoten op zondag 23 november van een afwisselend programma van lezingen, muziek, zang en cabaret.

Drie lijnen van inspiratie
Cas van Beek, destijds pastoraal werker in Roosendaal en nu als vrijwilliger betrokken bij de Diaconale Stad Roosendaal (DSR), ging in op de achtergronden van de DSR. Bij de start van dit project, vijf jaar geleden, kwamen verschillende lijnen bij elkaar. Allereerst was er de inspiratie van de inmiddels overleden pastor Jan van den Elzen mhm. Zijn hart lag bij de diaconie. Hij wees er zijn collegae steeds op dat er ook in Roosendaal volop missiewerk was. Ook in deze stad raken mensen in de knel en leven mensen in armoede.

De tweede is van de Gemeenschap van Sant’Egidio in Antwerpen. Het pastoraal team in Roosendaal was destijds zeer geraakt door de wijze waarop zij omgingen met mensen in de marge. In hun spiritualiteit benadrukken zij het belang van vriendschap met de armen. Hun inzet voor mensen aan de rand van de maatschappij combineren zij met een intensief gebedsleven.

De derde lijn was die van het bisdom dat, zoals Cas van Beek het noemde, op zoek was naar diaconale brandhaarden. De DSR heeft bij de fondswerving veel profijt gehad van de expertise van Jos de Kreek, de deskundige van het bisdom op het gebied van fondswerving. Van Beek memoreerde dat via het bisdom Jan Damen en Benedict Laval voor de Diaconale Stad gewerkt hebben.

Armoedebestrijding
Van Beek ging vervolgens in op de ontwikkeling van de DSR. Hij ging nader in op het maatjesproject in samenwerking met het Norbertuscollege, het Speel- en Leerhuis in de Westrand en de participatie van de DSR in diverse stedelijke organen als het Platform Armoedebestrijding en het Platform Minima in Roosendaal. Momenteel zijn bij de Diaconale Stad Roosendaal ongeveer 25 vrijwilligers betrokken. Met dankbaarheid vermeldde hij dat de bijeenkomsten van de DSR momenteel plaatsvinden in het voormalig klooster Mariadal, en dat de franciscanessen van Mariadal indertijd hun huiskamer voor het werk van de DSR ter beschikking hebben gesteld.

Ook in Roosendaal verandert de samenleving. Als gelovige instelling probeert de Diaconale Stad Roosendaal een andere visie op mens en samenleving te presenteren. Dit kan tot uiting komen in kleine dingen, zoals kinderen te leren eerlijk te delen. Cas van Beek merkt dat een kerkelijke instelling voordelen biedt. “We zijn flexibel en onpartijdig. We hebben geen politieke bijbedoelingen,” besloot hij zijn relaas.

Vanuit de Protestantse Gemeente Roosendaal sprak ds. Marjo den Bakker over de diaconie binnen de Rooms-Katholieke Kerk en binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Zij deed dit mede aan de hand van haar ervaringen als diaconaal missionair predikant in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Zij benadrukte het belang om vanuit de Kerk te werken.

Jong en oud ontmoetten elkaar in Roosendaal. Kerstactiviteit van de Diaconale Stad Roosendaal in 2011. De leerlingen van het Roosendaalse Norbertuscollege onthaalden de ouderen op een goed verzorgde kerstlunch. De ouderen namen deel aan de kerstviering voor de examenklassen. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten