Vieringen van barmhartigheid in Oudenbossche basiliek

5 april 2016

Elke eerste zaterdag van de maand organiseert de H. Bernardusparochie in Oudenbosch een viering van barmhartigheid in de basiliek van de HH. Agatha en Barbara in deze plaats. Afgelopen weekend viel deze in het weekend van de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

“De viering begint steeds om 19.00 uur,” vertelt diaken Peter Hoefnagels. “Elke viering staat in het teken van een van de werken van barmhartigheid. We overwegen schrifttekeksten rond deze werken. Er is ruimte voor gewetensonderzoek en we sluiten af met een moment van aanbidding. Pastoor Prasing en ik leiden deze viering gezamenlijk, omdat we ook de mogelijkheid bieden van een persoonlijke biecht. Na de viering is er een geloofsgesprek dat ingeleid wordt door een buitenstaander.”

Op 2 april stond de gebedsdienst in het teken van het bevrijden van gevangenen. “We overwogen teksten van Augustinus van Hippo rond dit thema. Hij paste dit werk ook toe op de vrijlating van slaven. Binnen christelijke families was het een gangbare praktijk hun slaven vrij te laten. Opmerkelijk genoeg bleven deze slaven bij deze families wonen, omdat ze het bij hen beter hadden dan als vrijgelatene in de samenleving. Augustinus wees de gelovigen ook op de geestelijke betekenis van dit werk. We kunnen gevangen zitten in onze duisternis en zonde.”

Na de viering volgde het geloofsgesprek, ditmaal begeleid door diaken Walther Burgering van het bisdom Rotterdam. “Hij was destijds werkzaam bij het justitiepastoraat en liet de aanwezigen delen in zijn ervaringen. Hij vertelde over het bezoeken van gevangenen door vrijwilligers uit parochies van de Katholieke Kerk en gemeentes van de Protestantse Kerk in Nederland. Tevens liet hij zien hoe hij in probeerde te staan voor de menselijke waardigheid van de gevangenen,” aldus Peter Hoefnagels.

Hij is te spreken over de belangstelling. “Per keer komen ongeveer 30 personen van wie de helft na de viering deelneemt aan het geloofsgesprek. De volgende keer komt er iemand die werkt in een verpleeghuis. In juni zal een jonge parochiane, Annemiek Dirven uit Oudenbosch, spreken over haar inzet voor weeskinderen in Afrika en in juli verzorgt de St. Norbertusparochie uit Roosendaal de gebedsviering.”

Andere berichten