Verzending ‘Programmagids 2011’ en download

6 december 2010

De ‘Programmagids 2011’ wordt deze dagen verzonden vanuit het bisdomkantoor. Het boekje staat als download ook op de website van het bisdom. In de Programmagids wordt het diocesane cursusaanbod gepresenteerd.

Talenten inzetten
Bisschop Van den Hende schreef het voorwoord voor de Programmagids: “Er zijn volop nieuwe geloofsinitiatieven opgenomen in deze Programmagids. […] De bezinning op ons geloof, op onze roeping, is bedoeld om het besef te doen groeien dat we door God geroepen zijn tot mensen met een levensopdracht. De Kerk is een gemeenschap van mensen met vele gaven van de Geest, zoals Paulus zegt. Gaven van de Geest vullen elkaar aan. We zijn geroepen die gaven in te zetten voor elkaar. ‘Roeping’ is dus niet iets dat alleen priesters en diakens en religieuzen aangaat, maar hoort bij het gedoopte bestaan en het mens zijn.”

“Ik hoop op uw goede aandacht voor dit aanbod en op goede deelname aan de bijeenkomsten in deze Programmagids 2011, opdat we de talenten die we hebben ontvangen zo goed mogelijk in kunnen zetten ten dienste van God en de naaste,” aldus de bisschop.

Extra exemplaren
Extra exemplaren voor verdere verspreiding zijn verkrijgbaar bij Monique van Delft (T 076 5223444, E mvdelft@bisdombreda.nl).

Download
Download de ‘Programmagids 2011’, klik hier

Aanmelding!
Ten aanzien van het cursusaanbod in de Programmagids wordt u verzocht om u altijd op te geven voor bijeenkomsten, aangezien er wijzigingen kunnen optreden in bijvoorbeeld locaties!

 

Andere berichten