Verzending bisdommagazine over Nieuwe evangelisatie

25 juli 2012

In de eerste week van augustus verschijnt het nieuwe bisdommagazine ‘Nieuwe evangelisatie: Kerk zijn in deze tijd’. Het magazine is een vervolg op het bisdommagazine ‘Het Tweede Vaticaans Concilie: Kerk zijn in deze tijd’ dat in het voorjaar verscheen.

Het bisdommagazine werd speciaal gemaakt vanwege het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013) in een samenwerking met het bisdom Rotterdam. Het bisdom Rotterdam verspreidt het magazine vlak voor Kerstmis en bij gelegenheid van een themanummer van het bisdomblad Tussenbeide.

Evangelisatie
Door het Jaar van het Geloof te beginnen met een bisschoppensynode over nieuwe evangelisatie (7-28 oktober 2012) plaatst de paus dit jaar nadrukkelijk in het teken van de verkondiging. Evangelisatie is niet altijd makkelijk in onze samenleving. Die is immers fundamenteel geseculariseerd en heeft moeite om geloofstaal te verstaan.

De liefde is het beste getuigenis
Het magazine opent met een artikel over de eerste encycliek van paus Benedictus XVI ‘Deus caritas est’ (2005) ofwel ‘God is liefde’. De christen weet dat de liefde zelf het beste getuigenis is voor de God waarin wij geloven.

Geloofwaardige getuigen
Bisschop Liesen wijst in het magazine op de rol van de boodschappers en het belang van herbezinning en waakzaamheid: “Nalatigheid en luiheid zijn het grootste gevaar voor het geestelijk leven. Re-evangelisatie begint dus bij het kritisch kijken naar de inrichting van het eigen geestelijk leven: tijd reserveren voor gebed, tijd reserveren om de band met de Heer op te bouwen, en van daaruit het leven vormgeven.”
Bisschop Liesen: “Wanneer twee mensen plannen hebben met elkaar voor het leven, dan is het voor iedereen vanzelfsprekend dat ze veel tijd samen doorbrengen. Wie werkelijk gelooft in Jezus en de Blijde Boodschap en plannen heeft voor de eeuwigheid, zou dus ook vanzelfsprekend tijd met Hem door moeten brengen.”

Roeping
Het voorbereidingsdocument voor de bisschoppensynode die van 7 tot 28 oktober 2012 plaatsvindt in Rome wijst er expliciet op dat de nieuwe evangelisatie een opdracht is voor elke gelovige: “Het is noodzakelijk dat iedere christen zich aangesproken voelt door deze opdracht van Jezus, zich laat leiden door de Geest in antwoord hierop overeenkomstig de eigen roeping” (Lineamenta nr. 16).
Daarvoor is het nodig zelf geëvangeliseerd te worden en je geestelijk te laten vernieuwen door de ontmoeting en de beleefde gemeenschap met Jezus Christus om het geloof door te geven, zoals de apostel Paulus getuigt (2 Kor. 4, 13): “Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken” (Lineamenta nr. 22).

Parochies
Bisschop Van den Hende wijst er in het magazine op dat juist ook parochies hier een taak hebben. “De parochie is de kerkgemeenschap dichtbij huis,” schrijft de bisschop van Rotterdam en oud-bisschop van Breda. “Door de eeuwen heen kwam het voor de Kerk aan op evangelisatie: getuige zijn van de Heer en zijn evangelie in woorden en in concrete daden. Niet alleen bisschoppen hebben die opdracht ontvangen. Alle gedoopten worden geroepen om, overeenkomstig eigen plaats en mogelijkheden, mee te werken om de evangelische opdracht van Christus waar te maken. Evangelisatie is de roeping van de Kerk als instrument van de Heer in de wereld.”

Inhoud
– De liefde zelf is het beste getuigenis (Hans de Jong)
– De wereld bezielen (Hein Steneker)
– Evangelisatie en diaconie (Hans de Jong)
– Diaconaat: barmhartig en vol ijver (Daphne van Roosendaal)
– Hoe vertellen we het de kinderen? (Eric van den Berg)
– Als tussen vrienden (Bep Willers-van Oostwaard)
– Kerk, kunst en catechese (Hans de Jong)
– Verkondig het Evangelie (Hein Steneker)
– Geloof op katholieke scholen (Daphne van Roosendaal)
– Geloofwaardige boodschappers (Bisschop Liesen)
– Bisschoppen spreken over nieuwe evangelisatie (Daphne van Roosendaal)
– Bekering van het hart (Hein Steneker)
– Parochies die getuigen van de Heer in woord en daad (Bisschop Van den Hende)
– Geloofsfeest en parochiemissie (Hans de Jong)

Download het magazine ‘Nieuwe evangelisatie: Kerk zijn in deze tijd’, klik hier

Lees ook het magazine ‘Het Tweede Vaticaans Concilie: Kerk zijn in deze tijd’, klik hier.

 

Andere berichten