Uitnodiging werkochtend parochiële samenwerking

25 januari 2008

Op zaterdag 8 maart vindt in Roosendaal een diocesane werkochtend plaats over de intensivering van samenwerking door parochies in het bisdom Breda. Bisschop Van den Hende heeft parochiebesturen en besturen van Inter Parochiële Verenigingen (IPV’s) een uitnodigingsbrief gestuurd. De bijeenkomst zal een kleinschalig karakter hebben om tot een goede en intensieve uitwisseling van informatie te komen.

Concreet instrumentarium
“Leidend bij het intensiveren van de samenwerking is dat dit alles ten doel heeft: de versterking van de vitaliteit van de lokale parochiekernen,” schrijft de bisschop in zijn brief. Op de bijeenkomst staat heel concreet het instrumentarium centraal, waarmee parochies onderlinge samenwerking vorm kunnen geven. In die samenwerking staan, gedragen door ‘het geloof voorop’, vijf thema’s centraal: de pastoraal, personeel, financiën, gebouwen, en de bestuurlijke vormgeving.

Intensieve uitwisseling
Na een algemene inleiding zullen medewerkers van het bisdom het instrumentarium in vijf werkwinkels presenteren en toelichten. Opdat de besturen zich goed informeren op alle vijf de thema’s, vraagt de bisschop hen om in gezamenlijkheid met de parochiebesturen in het samenwerkingsverband vijf mensen uit dat samenwerkingsverband deel te laten nemen, die elk een verschillende werkwinkel bij zullen wonen.
Om in de werkwinkels tot een goede en intensieve uitwisseling van informatie te komen, is het aantal deelnemers aan de ochtend beperkt tot maximaal zes mensen per samenwerkingsverband. Een eventuele zesde persoon die deelneemt kan een eerste en een tweede keuze aangeven voor de werkwinkel die hij of zij wil volgen.

Afvaardiging
Leden van parochiebesturen kunnen zelf deelnemen aan de ochtend of bijvoorbeeld leden van de regionale projectgroep vragen om deel te nemen. Ook kunnen leden van het pastoraal team worden gevraagd, leden van het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling, of anderen als dat van belang is voor een optimale deelname aan de werkwinkels. Om ook deze groepen op de hoogte te brengen van de werkochtend werd hen een afschrift van de brief verzonden.

Na 8 maart: regionale toelichting
De informatie en het instrumentarium van de werkochtend worden na 8 maart breder verzonden en op het extranet van het bisdom gepubliceerd. Degenen die de ochtend bijwoonden kunnen vervolgens in het samenwerkingsverband een eerste nadere toelichting geven. Om de informatie verder te brengen in een bredere groep kan de werkochtend ook een meer regionaal of dekenaal vervolg krijgen.

De besturen zijn gevraagd de deelnemers aan te melden voor 15 februari. Voor vragen over de samenwerkingsverbanden en verzoeken voor ondersteuning kunnen parochies terecht bij A. Kerssies, hoofd van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom (E akerssies@bisdombreda.nl).

Er zijn 21 samenwerkingsverbanden van parochies in het bisdom Breda. Zie de diocesane kaart op de site van het bisdom.

Andere berichten