‘Uitgezonden met concrete woorden en daden van liefde’: Chrismamis 2011 Kloosterzande

21 april 2011

Op woensdag 20 april vond de chrismamis plaast in de parochiekerk van de heilige Martinus te Kloosterzande. Uit het hele bisdom waren 700 à 800 vertegenwoordigers gekomen van parochies, instellingen, kloosters en ziekenhuizen. In de chrismamis zegende bisschop Van den Hende de heilige oliën voor de doopleerlingen en de zieken, en wijdde hij het heilig chrisma.

Diaconale gaven
Vanuit de parochies en instellingen werden gaven meegebracht naar de viering. Deze gaven waren dit jaar bestemd voor de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen en voor een project van de paters maristen op de Solomoneilanden. Broeder Joris van de Zant, lid van de paters maristen, is daar speciaal voor gehandicapte jongeren een trainingscentrum gestart voor onder andere houtbewerking en landbouw. De aandacht voor gehandicapten is geheel nieuw voor de regering en de bewoners van de Solomoneilanden. (Voor meer informatie over het project van broeder Joris van de Zant: E proveco@zeelandnet.nl)

(Foto: J. Wouters)

Homilie bisschop Van den Hende
“Naast het horen en verstaan van de Blijde Boodschap, worden in deze chrismamis ook de oliën gewijd en gezegend die bestemd zijn voor de viering van de sacramenten in het komende jaar,” zei de bisschop in zijn homilie. “Door de sacramenten van het doopsel en het vormsel zijn wij met Christus verbonden, en worden wij op onze beurt uitgezonden in de wereld met concrete woorden en daden van liefde.”

“De Heer is in onze wereld gezonden om de liefde van God te laten zien en die liefde mee te delen aan de mensen. Hij is gekomen om de naaste te zijn van iedere mens in nood. Rond de ene Heer Jezus Christus zijn wij bijeengekomen in deze chrismamis,” aldus de bisschop.

Chrismaviering 2012
Deken Paul Verbeek maakte de kerk bekend waar de chrismaviering volgend jaar plaatsvindt. De chrismamis van 2012 vindt plaats op 4 april in de heilige Lambertusker te Wouw.

Samenvatting homilie bisschop Van den Hende
Hieronder leest u een samenvatting van de homilie van de bisschop en vindt u een fotoverslag.

(Foto: J. Wouters)


Samenvatting homilie chrismamis, Kloosterzande 20 april 2011

Broeders en zusters in Christus,

Vandaag vieren wij samen de chrismamis hier in Kloosterzande. De viering met de wijding en zegening van de Oliën staat aan het einde van de veertigdagentijd en vormt de overgang naar de driedaagse van Pasen.

Nu in het dekenaat Zeeland voor de chrismamis en vorig jaar in Princenhage (dekenaat Baronie). Het lijkt op het eerste gezicht nog maar kort geleden. Maar wanneer je het afgelopen jaar als zodanig overziet, besef je pas hoeveel we als Kerk hebben meegemaakt in de afgelopen tijd: dingen waar we blij mee zijn, gebeurtenissen waarvoor we ons ronduit schamen, momenten waarin we gevraagd hebben om de bijstand van de heilige Geest. U heeft uw geloof bewaard:
vanuit het gehele bisdom bent u vanavond naar hier gekomen. In geloof mogen wij ons met elkaar verbonden weten rond de ene Heer Jezus Christus.

(Foto: J. Wouters)

In het evangelie van de chrismamis hoorden wij dat de Heer volgens zijn gewoonte naar de synagoge ging. Van jongsaf was de Heer vertrouwd met het geloof en de traditie van Israël. In de opvoeding gingen Maria en Jozef hem voor op de weg van geloof en gerechtigheid. De Heer nam toe in wijsheid en in welgevallen bij God en de mensen (cfr. Lc. 2, 52). We hoorden dat de Heer in de synagoge voorlas uit de boekrol van de Profeet Jesaja. Jezus verklaarde de woorden van toepassing op zichzelf: ‘Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan’ (Lc. 4, 21).

Broeders en zusters, de Heer maakt daarmee aan ons duidelijk waartoe Hij in onze wereld is gekomen. Hij is gezonden om in eigen persoon aan armen, gevangenen, blinden en verdrukten de Blijde Boodschap te brengen. De Heer is in onze wereld gezonden om de liefde van God te laten zien en die liefde mee te delen aan de mensen. Hij is gekomen om de naaste te zijn van iedere mens in nood.

Rond de ene Heer Jezus Christus zijn wij bijeengekomen in deze chrismamis. U bent hier in Kloosterzande niet omdat het zulk mooi weer is, maar vanwege het geloof in Christus dat u samen wilt delen en uitdragen. Het is geweldig te zien dat u met zovelen gekomen bent om bisdombreed de chrismamis te vieren en dat u het geloof in de levende Heer wilt bewaren. Christus die ons de Blijde Boodschap is komen brengen, is de levende Heer rond wie wij ons als bisdom van Breda mogen verzamelen.

(Foto: J. Wouters)

Naast het horen en verstaan van de Blijde Boodschap, worden in deze chrismamis ook de oliën gewijd en gezegend die bestemd zijn voor de viering van de sacramenten in het komende jaar. Door de sacramenten van het doopsel en het vormsel zijn wij met Christus verbonden, en worden wij op onze beurt uitgezonden in de wereld met concrete woorden en daden van liefde.

We weten dat het niet vanzelfsprekend is om te geloven, om Kerk te zijn. In onze huidige tijd oogst geloven niet louter bijval maar ook kritiek of afwijzing. De gemeenschap van de Kerk is kleiner aan het worden, maar juist ook nu blijft Christus naast ons staan. De levende Heer is in ons midden en Hij is in Zijn Kerk aanwezig (cfr. Mt. 28, 19-20).

Het is duidelijk dat ons geloof in woord en daad vitaal moet blijven. In de eerste plaats door de kracht van de heilige Geest, die ten volle aanwezig is in Christus (Lc. 4, 18). Verder is het ook van wezenlijk belang dat wij de sacramenten naar waarde schatten en dat wij weet hebben van de grote betekenis ervan. In de sacramenten komt immers de verrezen Heer zelf bij ons en in ons. Op grond van het doopsel en vormsel worden wij als leden van Zijn Kerk uitgezonden en mogen wij als Zijn leerlingen herkenbaar zijn. Door het sacrament van de wijding heeft het eens door de Heer aan de apostelen toevertrouwde ambt een plaats in ons midden. De viering van de eucharistie is bron en hoogtepunt van ons Kerk-zijn. In de ziekenzalving is het Christus die zieken aanraakt, tot sterkte en tot troost.

(Foto: J. Wouters)

Om de sacramenten opnieuw de aandacht te geven die zij verdienen, hebben wij in ons bisdom van Breda extra ingezet op catechese en geloofsgesprek over de sacramenten. Opdat we ons bewust van binnenuit door de sacramenten laten voeden en sterken: door Christus zelf. Voor die lijn van binnenuit is er dus in ons bisdom grote aandacht voor de sacramenten.

Tegelijkertijd is in de chrismamis rond de ene Heer ook bewust grote aandacht voor het dienstwerk van de liefde, met het oog op medemensen die een beroep op ons doen. Vanuit het hele bisdom heeft u pakketten met voedsel en andere artikelen meegebracht, bestemd voor de voedselbank. En u heeft geldbedragen gegeven voor een project van de paters Maristen speciaal voor kinderen met een handicap, ver weg. Zoals de sacramenten een onmisbare lijn vormen in onze Kerk van binnenuit, zo is de liefde tot de naaste als concrete uiting van ons geloof de rode draad in de sociale leer van de Kerk en in de diaconie. Het gaat Christus om de waardigheid van iedere menselijke persoon en ieder leven dient overeenkomstig gerespecteerd te worden in woord en daad.

(Foto: J. Wouters)

Broeders en zusters, in deze chrismaviering staan wij -op weg naar Pasen- rond de levende Heer die gezonden is om de Blijde Boodschap te brengen. Op onze beurt zendt Hij ieder van ons om te getuigen van Gods liefde in ons leven, en die liefde van Christus in woord en daad te delen met anderen in onze wereld. Zo mag in ons hart de gezindheid leven van Jezus Zelf, wanneer wij aandacht en eerbied hebben voor zijn sacramenten en werk maken van ons geloof door daden van liefde en rechtvaardigheid.

Steeds opnieuw mogen wij als Kerk bidden tot de levende Heer: voor de rijkdom van het geloof, dank u Heer; met de inspiratie van uw heilige Geest, sterk ons Heer; vanwege onze tekorten en zonden, ontferm U over ons.

Amen.

+ J.H.J. van den Hende

(Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten