Studiemiddag DKSR over katholieke identiteit van scholen

26 april 2008

Op woensdag 16 april vond een studiemiddag plaats voor het Katholiek Voortgezet Onderwijs. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Diocesane Katholieke Schoolraad van het bisdom Breda (DKSR).

Op het programma stond onder meer een inleiding van de heer R. Sledsens over katholieke identiteit van scholen. De heer Sledsens is priester van het bisdom Antwerpen, werkzaam als pastoor en als inspecteur vanwege de bisschop inzake het rooms-katholieke voortgezet onderwijs in het bisdom Antwerpen (circa 120 scholen).

Katholieke school worden
“Je bént geen katholieke school, je wordt het iedere dag een beetje meer of een beetje minder. Identiteit is altijd ontwerp, nooit verworvenheid,” zei deze onder meer. Hij noemde, naast anderen, met name de leerling als ‘drager van de katholieke identiteit’.
Dat kan, zo vertelde hij, als een leerling zijn ontwikkeling niet alleen als een ontwikkeling in taal, aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde heeft ervaren, maar ook als een ontwikkeling in levensbeschouwelijke bedachtzaamheid.

Levensvragen
Sledsen: “Vragen rond de zin van het leven horen bij het mens zijn. Wie leert omgaan met de historische en aardrijkskundige benadering van de werkelijkheid, of met een natuurwetenschappelijke en economische benadering, zal ook moeten leren omgaan met levensvragen en vragen naar de uiteindelijke zin van het bestaan. Dan is de kans reëel dat hij drager wordt van die identiteit en straks zijn eigen kinderen opnieuw aan die school toevertrouwt.”

‘Bezield en zefbewust’
De inleiding van Sledsen was vervolgens onderwerp van gesprek. Daarna volgde een slotwoord van bisschop Van den Hende. Deze maakte, waar het gaat om het katholieke onderwijs, onderscheid tussen ‘katholiek’ als imago en als identiteit, verwijzend naar de beleidsnota van de Nederlandse bisschoppen ‘Bezield en zelfbewust’.

Vier waarden voor het katholiek onderwijs
In deze nota uit 2002, die werd gepubliceerd met het oog op het katholieke onderwijs, worden vier waarden beschreven die fundamenteel zijn voor een katholieke school. Die vier waarden zijn: 1) katholiek onderwijs heeft oog voor God als Schepper en Verlosser en voor zijn Koninkrijk, 2) katholiek onderwijs is gericht op de vorming van de gehele menselijke persoon, 3) katholiek onderwijs is onderwijs voor elke mens, met bijzonder oog voor de zwakkeren, 4) katholiek onderwijs heeft oog voor gemeenschap.

Tot slot wenste de bisschop alle aanwezigen uit het katholieke onderwijs de nodige inspiratie toe en sloot hij af met een gezamenlijk gebed om de kracht en de bijstand van de heilige Geest.

 

Andere berichten