Start Antoniushuis in Breda voor priesterstudenten

1 september 2010

Op 29 augustus 2010 is onder de naam Antoniushuis officieel een start gemaakt met een nieuw studie-, woon- en vormingshuis voor priesterstudenten van het bisdom van Breda. Bisschop Van den Hende had samen met rector Schnell een ontmoeting met de Bredase priesterstudenten. De bisschop hield een korte inleiding en gaf aan waarom werd gekozen voor de naam Antoniushuis.

De bisschop noemde drie redenen om de naam van de heilige Antonius te verbinden aan het studie-, woon- en vormingshuis voor Bredase priesterstudenten: 1) De heilige Antonius werd geraakt door Christus, hij was een overtuigd man Gods. 2) Antonius was als priester en predikant een uitstekende verkondiger van Christus. 3) Antonius was iemand die rechtvaardigheid en goede sociale verhoudingen nastreefde in het licht van het evangelie.

Patroonheilige
Bisschop Van den Hende: “Deze heilige Antonius van Padua willen we als patroonheilige van dit huis vragen om iedere dag met ons mee te bidden en zo onze voorspreker te zijn bij God. Bij God, van wie iedere mens een roeping ontvangt. Bij de Heer die ook in onze dagen, mannen roept tot het ambt van priester.”

Franciscaan
Antonius leefde in de 12e-13e eeuw. Hij werd rond 1190 geboren in adellijke familie in Lissabon (Portugal) en kreeg de naam Fernando. In 1210 trad hij in bij de augustijnen. In 1217 maakte hij kennis met volgelingen van Franciscus. De jonge augustijn Fernando was zo onder de indruk van hun levenswijze dat hij de overstap maakte naar deze nieuwe orde. Hij trad in 1220 toe tot de bedelorde van de franciscanen. Vanaf dat moment heette hij Antonius.

Voorbeeldig predikant
Bisschop Van den Hende: “Antonius ontwikkelde zich tot een groot predikant. Niet alleen omdat hij met goedgekozen woorden het evangelie verkondigde, maar vooral omdat hij voorleefde wat hij verkondigde. In moderne woorden: ‘he practiced what he preached’.”

Een boodschap voor arm en rijk
De heilige Antonius was oprecht bekommerd om het lot van de armen en hij spande zich in om hun situatie te verbeteren. Bisschop Van den Hende: “Sint Antonius had in zijn tijd veel oog voor het leven en de ontplooiingskansen van individuele armen. Hij kwam voor hen op in zijn prediking en door zijn concrete voorbeeld. Antonius had ook zorg voor rijken en machtigen, namelijk dat zij door zijn prediking op hun beurt evenzeer oog zouden krijgen voor het leven van de kleinen en hen als mens, naar Gods beeld geschapen, zouden herkennen en erkennen.”

Diaconale opdracht
Aan het einde van het evangelie van Matteus, zegt de Heer: “al wat gij gedaan hebt voor de geringsten van mijn broeders hebt ge voor Mij gedaan” (Mt. 25, 40). Ditzelfde hoofdstuk van Matteus geeft de evangelische aanzet tot de zogenaamde werken van barmhartigheid als opdracht: hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen opnemen, naakten kleden, gevangenen bezoeken, etcetera.

“De bijbelse grondslag van deze diaconale opdracht is precies dat een mens met honger of dorst, een vreemdeling,een naakte of gevangene, een mens is geschapen naar Gods beeld. Een mens: uniek en met waardigheid. Deze mens tegemoet treden en respectvol nabij zijn doet het meest recht aan deze persoon als beeld van God,” aldus de bisschop tot de priesterstudenten. “Anderzijds, in datzelfde hoofdstuk van Matteus wordt een ieder opgeroepen zijn ontvangen talenten in te zetten. Omdat een mens, naar Gods beeld geschapen, ook zijn talenten ontvangen heeft van God, komt een mens -als beeld van God- het best tot ontplooiing wanneer hij of zij ze in dienst stelt van de Heer en de medemens, tot opbouw en ondersteuning. Jezus zelf heeft immers ons leven gedeeld bij zijn menswording en is naast ons komen staan, het meest nog als broeder van de mens in nood, de kleine en de arme.”

Leidraad
Bisschop Van den Hende: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand [..] Gij zult uw naaste beminnen als uzelf” (Mt. 22, 37-39) Deze twee geboden van de Heer, waren in het leven van St. Antonius zijn leidraad en mogen een leidraad zijn in het leven van iedere priester, die als man Gods geroepen is te verkondigen, te heiligen en leiding te geven, tot opbouw van het koninkrijk Gods waarvoor zowel waarachtige kennis van de Heer en zijn evangelie nodig is alsook daadwerkelijk engagement waar het gaat om rechtvaardigheid en vrede.”

‘Priesters met pit’
Aan het eind van zijn inleiding tot de priesterstudenten sprak de bisschop de hoop uit dat het Antoniushuis een goede kweekplek mag zijn “voor priesters met pit die de Kerk van Breda willen dienen door krachtens hun gewijde ambt vele gelovigen in staat te stellen hun gemeenschappelijk priesterschap op grond van de doop enthousiast en met vrucht te vervullen.”

Antoniushuis
Het Antoniushuis is gevestigd in het bisschopshuis in Breda. Rector Norbert Schnell van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk is tevens inwonend rector van het Antoniushuis en contactpersoon voor Bredase priesterstudenten.

 

Andere berichten