Sint Franciscusdag in het teken van evangelisatie

11 oktober 2017

“Verkondig het evangelie, desnoods met woorden.” Met deze uitspraak van de heilige Franciscus van Assisi zette Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum, de toon voor de Sint Franciscusdag op 4 oktober 2017.

Het Sint Franciscuscentrum tekende voor de organisatie. De dag vond plaats in de Paulusabdij te Oosterhout waar momenteel de gemeenschap Chemin Neuf woont en werkt. Ongeveer zestig mensen bezochten de avond met een gevarieerd programma van ontmoeting, lezingen en muziek. Tijdens de bijeenkomst stond Nicole Weinberg, de coördinator van het Sint Franciscuscentrum, kort stil bij het afscheid van Simon Dankers en Ad van Loveren, beiden projectmedewerkers van het Sint Franciscuscentrum.

De liefde van God ontdekken en laten herontdekken
Na een ontspannen broodmaaltijd verzorgde bisschop Liesen de aftrap. Hij stond aan de hand van de Schrift, het Woord van God, stil bij het begrip evangelisatie. Evangelisatie begint met de Schrift. In de Schrift spreekt God zelf ons aan. Wanneer we het evangelie lezen, ontmoeten we Jezus Christus. De leerlingen vragen zich steeds af wie Hij eigenlijk is. Wij kennen het antwoord en weten dat Hij de Zoon van God is. Maar kennis is, aldus de bisschop, niet genoeg. Om te evangeliseren moeten we in het hart geraakt worden. Er moet een vuur in ons hart ontbranden. Evangelisatie is niets anders dan de liefde van God ontdekken en anderen laten herontdekken. Gods liefde zet ons in beweging. Deze liefde brengt vrucht voort in de werken van barmhartigheid die we voor onze broeders en zusters in nood verrichten.

Evangelisatie in de praktijk
Na deze lezing maakten de deelnemers kennis met verschillende initiatieven. Diaken Egbert Bornhijm presenteerde katholiekleven.nl. Toen in 2016 duidelijk werd dat de RKK verdween initieerden de Nederlandse bisschoppen hun eigen videokanaal op You Tube. Op dit kanaal plaatst de Nederlandse kerkprovincie video’s die mensen raken. Het videokanaal draagt actief de deugden van liefde en hoop uit, opdat de kijkers de stap naar het geloof zetten.

Diaken Frank van Gerven enthousiasmeerde de aanwezigen met zijn betoog over de mogelijkheden van kunst. Hij benadrukte het belang van verwondering. Bij geloofscommunicatie wil je dat iemand geraakt wordt. Wanneer je dit dit doet via kunstwerken gaat het niet allereerst om kennisoverdracht, maar om het prikkelen van de verbeelding, de fantasie, de dromen. Na verbeelding volgt soms de verwoording. Frank citeerde in dit verband de heilige Ignatius van Loyola die eens schreef dat de grootste wijsheid is je eigen eerste verwondering over te dragen op de volgende generatie.

Kapelaan Jochem van Velthoven liet zien hoe je volksvroomheid vruchtbaar maakt voor de geloofsverkondiging. De rijkdom van het geloof is veelal ongekend, maar daarom niet onbemind. Als we in staat zijn op een authentieke manier te getuigen, vinden we een aandachtig gehoor. De Kerk moet zich laten zien. Kapelaan Van Velthoven gaf verschillende concrete voorbeelden: van de zegening van een wielerwedstrijd tot de wijding van Hubertusbroodjes. Dit laatste gebruik is met name in westelijk Noord-Brabant wijd verbreid. Volgens de overlevering is de heilige Hubertus bekeerd tijdens het jagen. De verering van Hubertus is nauw verbonden met de jacht. Op die manier biedt de zegening van de Hubertusbroodjes een ingang om in gesprek te gaan over onze omgang met de natuur en de zorg van de mens voor de schepping.

Diaken Vincent de Haas belichtte het thema evangelisatie vanuit de diaconie. Diaconie heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van de Kerk. Vincent wees erop dat volgens veel historici de Oude Kerk groeide door haar diaconale activiteit. Het gaat bij diaconie om ontmoeting, verbondenheid en leven vanuit de liefde van God. Hij illustreerde dit aan de hand van de voorbeelden van de Sant’Egidiobeweging en de Beweging van Barmhartigheid, nauw verbonden met de Fraters van Tilburg.

Last but not least maakten de aanwezigen kennis met de KISI-Kids onder leiding van Isabel de Rycke. Zij brachten vol enthousiasme enkel liederen. “Evangelisatie zit in het DNA van God’s Singing Kids,” verklaarde Isabel nadrukkelijk. “We willen namelijk God leren kennen, onze eigen talenten ontdekken, elke dag met Jezus leven en het goede nieuws verder vertellen. Dit is de bestaansreden van KISI-Kids.” Isabel vertelde kort hoe de KISI-Kids in ‘s-Hertogenbosch gestart zijn vanuit de Eerste Communievoorbereiding. De KISI-kids zongen de aanwezigen Gods zegen toe, de eerste voorwaarde voor een geslaagde evangelisatie, en besloten zo de avond.

 

Andere berichten