Sacramentenpastoraat en kerkopbouw

15 september 2010

Het bisdom van Breda vraagt met het project ‘Sacramenten: tekens van de Levende Heer’ aandacht voor de zeven sacramenten. Bisschop Van den Hende nodigde in dit verband op 13 september 2010 de pastorale beroepskrachten in het bisschopshuis uit voor een bijeenkomst over sacramentencatechese in de parochies.

Sacramenten en kerkelijk leven
De bisschop gaf duidelijk het belang van het project aan. Door de sacramenten ontmoeten wij Jezus Christus die in de sacramentele tekens onder ons aanwezig is, ons toespreekt en ons aanraakt. Ook getalsmatig spelen sacramenten een grote rol in het kerkelijk leven. De bisschop illustreerde dit met enkele cijfers.

In 2008 werden in het bisdom van Breda ongeveer 2500 mensen gedoopt, bezoeken elke zondag 20.000 gelovigen een eucharistie- of woord- en communieviering, ontvangen 3000 kinderen de Eerste Heilige Communie, worden 2000 kinderen gevormd en 490 huwelijken ingezegend. Bij deze vieringen zijn naast de onmiddellijke familie ook vrienden, kennissen en buren aanwezig, zodat een veelvoud van deze mensen wordt bereikt.

Kerkopbouw
Diaken Peter Hoefnagels, hoofd van de pastorale dienstverlening in het bisdom, en Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, gingen in op de betekenis van de sacramentencatechese voor de parochieopbouw. Peter Hoefnagels schetste de betekenis van sacramenteel denken.

“Sacramenteel denken wordt gekenmerkt door openheid voor het mysterie, voor die Drie-Ene God die ons tegemoet treedt en uitnodigt tot deelgenootschap.” De sacramenten hebben, als expressie van het kerkelijk leven een kerkopbouwende betekenis en horen thuis in een kerkelijk verband. Ze nodigen ons uit tot een band met de parochie.

Catechese
Catechese is hierbij van groot belang. Martina Meul ging hier aan de hand van de ‘Oriëntatietekst parochiecatechese’ nader op in en lichtte toe waarom een nieuwe aanpak van sacramentencatechese noodzakelijk is. Bij de geloofsleerlingen is weinig ondergrond aanwezig en er is in het algemeen weinig tijd in de voorbereiding op het ontvangen van sacramenten. Daarom gaf Martina Meul aan: “In de voorbereiding moet een dimensie toegevoegd worden, de mystagische catechese.”

Ze lichtte toe wat deze mystagogische catechese inhoudt. “De mystagogische catechese gaat ervan uit dat het binnentreden in het geloof een permanent proces is. In de catechese schenkt men aandacht aan het proces van bekering. De doop is een centraal thema en de catechese wordt verbonden met liturgische vieringen.”

Proces
Martina Meul paste dit toe op de sacramentencatechese. “Elke vraag naar een sacrament is de start van een proces. Het ontvangen van een sacrament is niet het einde van dit proces, maar helpt de mens verder te gaan. Het sacrament schept toekomst.” In concreto betekent dit dat parochies niet alleen voorbereidende bijeenkomsten aanbieden maar ook zorg besteden aan verdiepende bijeenkomsten na het ontvangen van een sacrament.

“Ons geloof heeft blijvend onderhoud nodig,” stelde Peter Hoefnagels op het eind van de bijeenkomst. “Net als voor onze auto zouden we ook een APK-keuring voor ons geloofsleven moeten hebben.”

 

Andere berichten