Roepingenzondag 2012: Gods liefde

29 maart 2012

“Ik spoor ten zeerste aan aandachtig te luisteren naar allen die binnen parochiegemeenschappen, verenigingen en bewegingen tekenen gewaarworden van een roeping tot het priesterschap of een andere bijzondere wijding. Het is belangrijk dat er in de Kerk gunstige voorwaarden worden geschapen, opdat bij velen een ‘ja’ kan opbloeien als een edelmoedig antwoord op de roepstem van Gods liefde.” Dit zegt paus Benedictus XVI in zijn boodschap voor Roepingenzondag 29 april (4e zondag van Pasen).

Gods liefde: in ons hart uitgestort door de heilige Geest
Roepingenzondag kreeg van de paus als thema mee: Roepingen, een geschenk van Gods liefde. Iedere specifieke roeping is een geschenk van Gods liefde, schrijft de paus: “Hij is het die de eerste stap zet en niet op grond van een bijzondere goedheid die Hij in ons heeft gezien, maar krachtens de aanwezigheid van zijn eigen liefde, ‘die in ons hart werd uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken’ (Rom. 5,5).”

Gods liefde: in de geschiedenis van de Kerk
Paus Benedictus XVI: “De bron van een goddelijke roeping is te allen tijde het initiatief van de oneindige liefde van God, die zich ten volle openbaart in Jezus Christus. Zoals ik in mijn eerste encycliek Deus caritas est heb geschreven, ‘bestaat er inderdaad een veelvoudige zichtbaarheid van God. In de liefdesgeschiedenis die de Bijbel ons verhaalt, komt Hij ons tegemoet, wil Hij ons voor zich winnen – tot en met het laatste avondmaal, tot en met zijn aan het kruis doorboorde hart, tot en met de verschijningen van de Verrezene en zijn grootse daden, waarmee Hij de Kerk in wording op haar weg geleid heeft doorheen het werken van de apostelen. En in de verdere geschiedenis van de Kerk is de Heer niet afwezig gebleven: steeds opnieuw komt Hij ons tegemoet – door mensen in wie Hij straalt; door zijn Woord, in de Sacramenten, in het bijzonder in de Eucharistie’ (nr. 17).”

Antwoord geven: liefde tot God en de naaste
“De hoge maat van het christelijk leven bestaat in het beminnen ‘als’ God,” schrijft de paus, “het betreft een liefde die zichtbaar wordt in een trouwe en vruchtbare totale zelfgave.” De paus spreekt daarna over “de onverbrekelijke band” die er bestaat tussen de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Ze komen voort uit dezelfde goddelijke bron en zijn daarop gericht. “De liefde voor God, waarvan priesters en religieuzen het zichtbare, hoewel nog steeds onvolmaakte, beeld worden, is de beweegreden van het antwoord op de roeping tot een bijzondere toewijding aan de Heer,” aldus de paus. De liefde tot de naaste, vooral die jegens de meest behoeftigen en noodlijdenden, “is de beslissende drijfkracht die van een priester en een godgewijde persoon iemand maakt die gemeenschap sticht onder de mensen en hoop zaait.”

Roepingklimaat
“Het is belangrijk dat er in de Kerk gunstige voorwaarden worden geschapen, opdat bij velen een ‘ja’ kan opbloeien als een edelmoedig antwoord op de roepstem van Gods liefde.” De paus spoort daarom aan om aandachtig te luisteren naar allen die binnen parochiegemeenschappen, verenigingen en bewegingen tekenen gewaarworden van een roeping tot het priesterschap of een andere bijzondere wijding.

De paus wijst voor de roepingenpastoraal op het belang van een groeiende vertrouwdheid met de heilige Schrift en een aandachtig en voortdurend persoonlijk en gemeenschappelijk gebed “om te goddelijke roepstem te kunnen horen te midden van de zovele stemmen die het dagelijkse leven vullen.”

Vooral echter de eucharistie dient het vitale middelpunt te zijn van de weg van iedere roeping. Paus Benedictus: “Hier raakt Gods liefde ons in het offer van Christus, de volmaakte uitdrukking van liefde, en hier leren wij steeds opnieuw de ‘hoge mate’ van Gods liefde beleven. Woord, gebed en Eucharistie zijn de kostbare schat om de schoonheid van een leven dat geheel wordt besteed voor het Rijk, te begrijpen.”

Download de boodschap van paus Benedictus XVI voor Roepingenzondag 2012.

Lees ook ‘Gebedskaartje voor parochies voor Roepingenzondag’.

Zie www.roeping.nu voor de roepingsite van het bisdom Breda voor meer informatie over de roepingcampagne ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’.

 

Andere berichten