Roepingenestafette in de Vijfheiligenparochie en de H. Elisabethparochie

25 februari 2014

Op 16 februari bad de H. Elisabethparochie in Midden-Zeeuws-Vlaanderen voor roepingen. “We hebben niet veel mogelijkheden om aandacht aan dit thema te geven,” vertelt Ad van Loveren, teamleider van het pastoraal team in deze parochie. “Sinds vorig jaar kennen we drie parochiekernen. Het is een heel proces om deze op te bouwen. Daarop zetten we dit jaar in.”

Inzet van allen
Vanwege de opbouw van de parochiekernen binnen de parochie zette de H. Elisabethparochie tijdens de roepingestafette met name ook in op de bijdrage die vrijwilligers leveren aan de opbouw van de Kerk. Ad van Loveren: “De vrijwilligers staan centraal in het proces om de parochiekernen op te bouwen. Vanuit deze insteek hebben we aangehaakt bij de roepingenestaffette en gebeden voor voorgangers, gewijd en niet gewijd, en vrijwilligers.”

Vijfheiligenparochie
Een weekend later, 22 en 23 februari 2014, brandde de estafettekaars van de roepingenestafette voor priesters, diakens en religieuzen in de Vijfheiligenparochie. Deze parochie kent kerkgelegenheden in de dorpen Made, Terheijden en Wagenberg.

De parochie bad op verschillende wijzen voor roepingen. Op zondagmiddag zongen leden van het Blasiuskoor onder leiding van Heino Vergouwen. Pastoor Demmers was de hoofdcelebrant, geassisteerd door Jochem van Velthoven, priesterstudent van het bisdom, en Han Geppaart, pastoraal werker in de parochie. “Het was een mooie sfeervolle viering,” zegt Thérèse Janssens, gastvrouw op de pastorie van Made. “Zelf heb ik in het koor meegezongen. Iedereen was er met volle aandacht bij.”

Geloofsgesprek over roeping
In de verschillende eucharistievieringen stond het gebed voor roepingen centraal. De gebedskaars heeft overal gebrand en de voorbede voor roepingen is uitgesproken. In de eucharistievieringen in Wagenberg en Made getuigde Jochem van Velthoven van zijn roeping. Na de vieringen bood de parochie de gelovigen de gelegenheid over het thema door te praten. Han Geppaart verzorgde een overweging over het thema in de Woord en Communievieringen in Made en Terheijden. Ook hij ging in op zijn eigen roeping.

Hij vertelde hoe hij op een avond van de charismatische vernieuwing gegrepen werd door Gods liefde. Deze ervaring werd kort daarna bevestigd. Vijf jaar later nam Han Geppaart deel aan de week van de evangelisatie in ’s-Gravenhage. Ook daar deed hij die onweerstaanbare ervaring van God op. Geleidelijk aan werd de roepstem van God steeds duidelijker: “Wil jij van mij getuigen, wil jij anderen vertellen over Mij en dat Ik begaan ben met hen?” Han Geppaart: “En zo ben ik dan uiteindelijk op die weg van het pastoraat gekomen. Vanuit onze moderne westerse denkwereld is het dwaas om een goeie baan op te zeggen voor werken in de Kerk als pastoraal werker. En toch…hiertoe werd ik geroepen en op allerlei manieren. In allerlei contacten werd deze roeping dit roepen bevestigd en uitgezuiverd.”

Op 14 april 2013 sprak Han Geppaart in het Geloofsgesprek met Leo Fijen over geloofsoverdracht. Hij sprak in dat Geloofsgesprek over zijn geloof en zijn keuze om als economieleraar de overstap te maken naar het werk in de Kerk als pastoraal werker.

Religieuzen
In het komende (carnavals)weekend houden de religieuzen de lamp brandend. De zusters van Sint Catrientje in Bergen op Zoom, de trappisten van de abdij Maria Toevlucht in Zundert en de zusters franciscanessen van Sint Anna in Oudenbosch bidden dan voor roepingen.

Gebedsestafette
Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

 

Andere berichten