Resultaten onderzoek ‘Armoede in Nederland 2008’

1 juli 2008

Op donderdag 26 juni werden in Utrecht de resultaten gepresenteerd van het oecumenische onderzoek ‘Armoede in Nederland 2008’. Dit keer namen voor het eerst alle bisdommen van de Nederlandse kerkprovincie deel aan het onderzoek. Mede daarom werd het rapport door twee kerkelijke gezagsdragers aangeboden: ds. De Fijter, synodevoorzitter van de PKN én bisschop De Korte, bisschop-referent voor Kerk en Samenleving en Diaconie.

Krachtenbundeling
Zowel dominee De Fijter als bisschop De Korte meenden, dat bij financiële hulp aan armen vanuit de kerken het protest naar de politiek hoort. Het praktiseren van barmhartigheid dient conform de bijbels-christelijke traditie gepaard te gaan met het werken aan gerechtigheid. In het forumgesprek met de pers wees bisschop De Korte dan ook op het belang van krachtenbundeling tussen plaatselijke kerken, zodat zij gezamenlijk signalen over onrecht ten overstaan van de armen aan de lokale overheid kunnen doorgeven.

Resultaten bisdom Breda
De onderzoeksresultaten werden uitgesplitst per bisdom. Ab Kerssies, hoofd van de pastorale dienstverlening van het bisdom Breda: “Er hebben vanuit ons bisdom 44 Caritasbesturen meegewerkt aan het onderzoek en het enquêteformulier armoedebestrijding ingevuld. Dat is een hoge score, iets meer dan 50% van alle Caritasinstellingen heeft de moeite genomen mee te doen en dat tekent hun betrokkenheid.”
Die betrokkenheid blijkt ook uit de inzet bij ‘armoedeondersteuning’. Ab Kerssies: “Met 89,8% ligt dat hoog in vergelijking met de cijfers van andere bisdommen én het landelijke cijfer van 76%. Dit maakt duidelijk dat Caritasinstellingen op het gebied van armoedebestrijding bovengemiddeld actief zijn.”
“De jarenlange diocesane aandacht voor armoedebestrijding heeft duidelijk vrucht gedragen. Toch blijkt ondersteuning nog steeds gewenst. Ruim 40% van de betrokkenen geven aan dat zij onvoldoende toegerust zijn om hun diaconale werk rond armoede en sociale zekerheid goed te doen.”

Deelnemers
Bij het onderzoek ‘Armoede in Nederland 2008’ waren de volgende kerkelijke organisaties betrokken:
• diaconieën Protestantse Kerk in Nederland,
• parochiële caritas instellingen,
• rooms-katholieke parochies,
• Vincentiusverenigingen,
• oud-katholieke parochies,
• christelijk gereformeerde en
• remonstrantse diaconieën.

Rapport
Caritasbesturen en andere belangstellenden kunnen een exemplaar van het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2008’ en een kopie van de bijlage met de gegevens over de afzonderlijke bisdommen opvragen bij Jan Damen, medewerker van de pastorale dienstverlening voor diaconie T 0165 593185/80, E jdamen@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten