Reactie van de Bisschoppenconferentie en KNR op vervolgonderzoek Deetman

12 maart 2013

Op 11 maart is het eindrapport gepubliceerd van het vervolgonderzoek van de heer drs. W.J. Deetman en zijn team naar seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de RK Kerk tussen 1945 en 2012.

De Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) zijn de heer Deetman en al degenen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport dankbaar voor hun inspanningen.

De bisschoppen en de hogere oversten benadrukken het belang van goede zorg voor kinderen die aan de Rooms-Katholieke Kerk waren toevertrouwd. Dat het daar in het verleden in concrete gevallen aan heeft ontbroken laat dit rapport nogmaals zien, heel specifiek nu voor meisjes. Het is pijnlijk dit te moeten constateren, aldus de hogere oversten en de bisschoppen.

Niet alleen de daders treft blaam, maar ook degenen die moesten toezien op een goede gang van zaken in de huizen en instellingen waar meisjes werden opgevangen en opgevoed. Zij hebben hen, vanuit een cultuur waarvan het onderzoeksrapport de contouren schetst, niet altijd voldoende kunnen bieden wat zij nodig hadden, namelijk een liefdevolle omgeving waarin kinderen zich veilig en geborgen konden voelen.

De bisschoppen en de hogere oversten leven mee met de slachtoffers en bieden oprecht excuus aan. Zij zullen zich inzetten om slachtoffers recht te doen, leed te erkennen en wonden zo goed mogelijk helpen genezen.

Aantasting van de lichamelijke en geestelijke integriteit van iedere mens, en zeker van kinderen, is onder alle omstandigheden verwerpelijk. Het mag zeker in de Kerk niet voorkomen.

Waar meisjes leed ondervonden hebben en de dupe zijn geworden bieden de bisschoppen en hogere oversten oprechte excuses aan. De heer Deetman geeft in het rapport aan dat het woord nu is aan de bisschoppen en hogere oversten om dit deel van het verleden recht te doen en zich tot de slachtoffers te wenden met woorden die hun kracht en steun geven. De bisschoppen en hogere oversten zullen zich hiervoor inspannen, onder meer in gesprek met vrouwen die slachtoffer werden en de heer Deetman, om zo te werken aan herstel van vertrouwen, heling en verzoening.

De Bisschoppenconferentie en de KNR zullen nu eerst zorgvuldig kennis nemen van het rapport en de aanbeveling van de heer Deetman, en hierover ook met hem in gesprek gaan.

Lees ook:

  • Websitebericht naar aanleiding van het aanvullend onderzoek
  • Bijlage (1) bij dit bericht: Over aantallen meldingen door vrouwen en mannen die als minderjarige slachtoffer werden van seksueel misbruik en/of fysiek en/of psychisch geweld binnen de Rooms-Katholieke Kerk
  • Bijlage (2) bij dit bericht: Rond het aanvullend onderzoek van de heer Deetman naar seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke Kerk
  • Persbericht van de heer Deetman d.d. 11 maart 2013 op www.onderzoekrk.nl

 

Andere berichten