Priesterwijding en diakenwijding weekend 3 en 4 november

17 oktober 2007

Bisschop Muskens heeft in een brief aan de pastorale beroepskrachten van het bisdom Breda twee wijdingen aangekondigd voor het weekend van 3 en 4 november. “Het is mij een vreugde u te kunnen melden dat we binnenkort een priester en een diaken voor ons bisdom mogen wijden,” schrijft de bisschop, die zijn brief mede namens bisschop-coadjutor Van den Hende ondertekent.

Priesterwijding
Het betreft de wijding tot priester van Remco F.M. Babijn, thans werkzaam als diaken en lid van het pastoraal team van de regio Dongemond. De priesterwijding zal plaats vinden op zaterdag 3 november 2007 om 11.00 uur in de kathedrale Sint-Antoniuskerk in de Sint Janstraat te Breda.

Diakenwijding
Op zondag 4 november 2007 om 10.30 uur zal in de H. Willibrorduskerk te Teteringen dr. Vincent D.M. de Haas tot diaken worden gewijd. Vincent de Haas is thans als pastoraal werker lid van het pastoraal team van het samenwerkingsverband Breda-Oost en Teteringen.

Gebed
“Het is voor mij een bijzondere vreugde deze heilige wijdingen te mogen toedienen,” schrijft bisschop Muskens. “Het is goed in de dagen van voorbereiding op de wijdingen te bidden. In het samenwerkingsverband Breda-Oost en Teteringen wordt een noveen gehouden vanaf 25 oktober. Elke dag wordt op een andere (kerk)plek gebeden. Wij allen kunnen negen dagen lang met hen meebidden.” Daarvoor is in de brief het volgende gebed opgenomen:

Wij vragen U, God,
dat Gij in stand houdt
wat Gij hen hebt gegeven,
dat Gij waakt
over hun dienstbaarheid.

Door uw gave zijn zij
tot dit ambt geroepen.

Laat uw zegen
hun werk vruchtbaar maken.

Noveen
De data en tijdstippen van de noveen in Breda-Oost en Teteringen zijn: 
• Donderdag 25 oktober – vrijdag 26 oktober 19.00 uur: Vespers in de Annakapel te Heusdenhout 
• Zaterdagavond 27 oktober 19.00 uur in de vieringen in de Willibrorduskerk en de Markuskerk een gebed voor de wijdelingen.
• Zondag 28 – maandag 29 en dinsdag 30 oktober 19.00 uur: Vespers in de Annakapel.
• Woensdag 31 oktober 19.00 uur eucharistieviering in de Annakapel.
• Op Allerheiligen, 1 november, en Allerzielen, 2 november, 19.00 uur vieringen met gebed voor de wijdelingen.

Andere berichten