Presentatie Oriëntatietekst voor de parochiecatechese

19 september 2009

Op maandag 14 september werd de Oriëntatietekst voor de parochiecatechese in de Nederlandse kerkprovincie van de hand van de Nederlandse bisschoppen gepresenteerd door mgr. De Jong, bisschop-referent voor de catechese. Diaken Peter Hoefnagels, hoofd pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda, verzorgde een van de werkwinkels in de middag.

Met het document hebben de bisschoppen een aantal gezamenlijke oriëntaties geformuleerd voor de catechese.

Peter Hoefnagels: “De oriëntatietekst zet naast de vanouds bekende sacramentencatechese met kinderen, sterk in op permanente catechese met volwassenen, beter nog van alle generaties gelovigen. Het is Christus die ons zoekt, Christus initiator, en die wij steeds opnieuw mogen ontmoeten, zo is de grondtoon van het document.”

Vanuit een missionair zelfverstaan zullen gelovigen in de parochies meer mogen getuigen van het evangelie, en tegelijkertijd hun relatie met de Levende Heer herbronnen.

Dit betekent meer en meer luisteren naar Gods woord en leven vanuit de sacramenten.

Peter Hoefnagels: “Het concept van de nieuwe catechese is voortdurende initiatie in geloof en geloofsleven, je leven lang geloofsleerling zijn. Dat vraagt inzet van catecheten, van iedere gedoopte. Het veronderstelt ook een kerkgemeenschap die open en uitnodigend is voor mensen met zinvragen en geloofsvragen.”

Zijn werkwinkel ging over een levende missionaire Kerk als voorwaarde voor sacramentencatechese. Peter Hoefnagels: "De geloofsgemeenschappen zullen geloof moeten uitstralen. Dat betekent een levende omgang met het Woord en de sacramenten en dat mensen iets voor elkaar betekenen en willen omzien naar elkaar.”

Vanuit het bisdom van Breda was ook aanwezig bij de presentatie deken Peter de Rooij, die zitting heeft in het Officium Catecheticum.

Het document (€ 6,00 excl. portokosten) is verkrijgbaar bij het Secretariaat RKK, tel.030 2326909, bestel@rkk.nl.

Andere berichten