Poster en gebedskaarten voor Roepingenzondag 2015

17 maart 2015

Vorige week ontvingen parochies en religieuze gemeenschappen in het bisdom van Breda het materiaal voor Roepingenzondag 26 april 2015. Het materiaal werd ook toegestuurd aan pastorale beroepskrachten in het bisdom.

De Wereldkerk viert dit jaar het Jaar van het Godgewijde Leven (29 november 2014 – 2 februari 2016). Bij de opening hiervan gaf paus Franciscus de religieuzen de boodschap mee “Wek de wereld!” In de diocesane brief bij het materiaal voor Roepingenzondag gaan bisschop Liesen en rector Schnell van Bovendonk hier op in.

“Het Jaar van het Godgewijde Leven is bedoeld voor heel de Kerk,” schrijven zij. “Paus Franciscus spoort iedere gelovige aan dankbaar te zijn voor de gave van de aanwezigheid van godgewijde mannen en vrouwen in ons midden en met hen samen te werken. Dit samenwerken kan heel concreet in parochies waar kloosters en religieuzen aanwezig zijn. Het samenwerken kan echter ook in de geest door ons met de religieuzen bewust te zijn van onze opdracht, namelijk ‘de wereld te wekken’ door een leven in navolging van Jezus Christus.”

“Het is vreugdevol om te ervaren dat er ook in onze tijd jonge mensen voor het religieuze leven kiezen. Om de roeping tot het religieuze leven in de harten van jonge mensen te wekken, is het gebed van de Kerk van eminent belang. En dat geldt ook voor roepingen tot het priesterschap en het diaconaat. […] Voor de parochies is Roepingenzondag een uitgelezen dag om biddend bij het Jaar van het Godgewijde Leven aan te sluiten en uitdrukking te geven aan ons verlangen naar roepingen tot het priesterschap, diakenambt én het religieuze leven. Wij hopen dat u daar allen van harte gehoor aan geeft,” aldus de bisschop en de rector in hun brief aan parochies.

Materiaal voor Roepingenzondag
Parochies en religieuze gemeenschappen in het bisdom worden verzocht de poster voor Roepingenzondag 26 april 2015 op te hangen op een goede plek. De poster is een voortzetting van de poster die vorig jaar voor het eerst werd verspreid vanwege de vernieuwde roepingsite www.roeping.nu.

Voor het gebed om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en religieuze leven wordt een extra voorbede aangereikt. Deze voorbede is ook als gebedskaart aan parochies toegestuurd. Op de kaart is het bankrekeningnummer van de Mgr. Frenckenstichting opgenomen (NL05 INGB 0668 4309 07 t.n.v. Frenckenstichting, Breda). Parochies in het bisdom van Breda collecteren op Roepingenzondag voor deze stichting die gelden werft voor de opleiding van priesters en diakens voor het bisdom van Breda.

Ook is een informatiekaart verspreid over de informatiedag op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk op zaterdag 11 april 2015.

  • De gebedskaarten en de informatiekaarten kunnen achterin de kerk worden gelegd of aan geïnteresseerden worden uitgereikt. Bij het bisdom kunnen desgewenst extra kaarten worden besteld (E secretariaat@bisdombreda.nl, T 076 5223444 ochtenden).
  • Download de gebedskaart voor Roepingenzondag 26 april 2015
  • Download de informatiekaart voor de informatiedag op Bovendonk op 11 april 2015 (aanmelden is verplicht en kan via het formulier op de website van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk

Gebedskaart Roepingenzondag 26 april 2015

 

Kaart informatiedag Bovendonk 11 april 2015

 

Andere berichten