Perscommuniqué Nederlandse Bisschoppenconferentie en KNR

15 december 2010

De Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) spraken op dinsdag 14 december over het tussenrapport ‘Naar hulp, genoegdoening, openbaarheid en transparantie’ van de Commissie Deetman. Hier leest u het persbericht van de bisschoppen en de KNR.


Perscommuniqué

Zeist, 14 december 2010 – De Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben vandaag voor het eerst contact gehad over het tussenrapport ‘Naar hulp, genoegdoening, openbaarheid en transparantie’ van de Commissie van Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-katholieke Kerk in de periode vanaf 1945 (Commissie Deetman).

Bisschoppen en bestuurders van de KNR danken de onderzoekscommissie voor het rapport zoals dat op 9 december jl. door de heer Deetman werd aangeboden. Het rapport geeft een omschrijving van 15 jaar functioneren van Hulp & Recht. Het maakt duidelijk dat sprake is van het zoeken naar geschikte wegen waarbij de maatschappelijke context van groot belang is. Het rapport maakt eveneens duidelijk dat de huidige procedures aanpassing behoeven. De Commissie Deetman doet in deze tussenrapportage verschillende aanbevelingen voor verbetering en professionalisering.

Hulp & Recht
De bisschoppen en KNR-bestuurders nemen de aanbevelingen serieus ter harte. De belangen van slachtoffers dienen voorop te staan. Gelet op de aanbevelingen van de onderzoekscommissie en hetgeen de heer Deetman tijdens de persconferentie van 9 december daarover heeft gezegd, zijn er meerdere fundamentele verbeteringen in de werkwijze van Hulp & Recht nodig. Geconstateerd is dat de organisatie niet berekend was op de hausse aan meldingen en klachten uit de periode 1945-1975. Daarnaast is door de Commissie Deetman echter ook vastgesteld dat de betrokken medewerkers, leden van de Beoordelings- en AdviesCommissie (BAC), de juridisch adviseurs en de vertrouwenspersonen hun werk goed en integer doen. De Commissie Deetman stelt een reorganisatie voor. Deze reorganisatie vraagt om een zorgvuldig traject, met name ten aanzien van Hulp & Recht en degenen die hun vertrouwen in deze organisatie hebben gesteld.

Bisschoppen en de bestuurders van de KNR zijn het bestuur van Hulp & Recht erkentelijk voor het feit dat zij ruimte willen maken voor nieuw beleid en in dat verband hun mandaat ter beschikking hebben gesteld. Religieuzen en bisschoppen waarderen het dat het bestuur en de BAC, in het belang van slachtoffers, hun werkzaamheden blijven verrichten totdat de reorganisatie zijn beslag heeft gekregen.

Implementatie
Bisschoppen en bestuurders van de KNR hebben besloten een traject in te zetten dat op 1 juli 2011 moet resulteren in een nieuwe wijze van hulpverlening en klachtafhandeling bij seksueel misbruik. Er wordt nagedacht over een coördinatie- en implementatietraject. Overleg daarover vindt plaats tussen de beide opdrachtgevers (KNR en Bisschoppenconferentie), het bestuur van Hulp & Recht en de BAC.

Inzake schadevergoeding
Naast de verbetering van de hulpverlening aan slachtoffers vraagt de Commissie Deetman ook aandacht voor het punt van genoegdoening. De bisschoppen en het bestuur van de KNR hebben vorige maand aan de Commissie Lindenbergh hierover advies gevraagd. Voorzien is dat deze commissie in het voorjaar 2011 met een advies komt waarin alle civielrechtelijke aspecten inzake verjaring, aansprakelijkheid en genoegdoening betrokken zijn, alsmede relevante onderdelen van kerkelijk recht. Bisschoppen en het bestuur van de KNR vragen aan de Commissie Lindenbergh om ook de aanbevelingen van de nu voorliggende tussenrapportage in haar overwegingen te betrekken.

De bisschoppen en het bestuur van de KNR, het bestuur van Hulp & Recht en de BAC gaan het rapport van de onderzoekscommissie verder bestuderen. Dan zal ook duidelijk worden op welke wijze de aanbevelingen gestalte krijgen. Over de voortgang volgt nadere berichtgeving.

 

Andere berichten