Pauselijke onderscheiding voor econoom Gerard de Rooij

3 oktober 2017

Op vrijdag 29 september ontving econoom Gerard de Rooij de pauselijke oorkonde waaruit blijkt dat hij benoemd is tot ridder in de Orde van Sint-Silvester. Bisschop Liesen speldde hem de versierselen op tijdens de receptie op Bovendonk, waarmee Gerard de Rooij afscheid nam als econoom van het Bisdom Breda.

“Het is een markant moment vandaag,” sprak de bisschop hem toe, “je bent 33 jaar in dienst bij het bisdom van de bijna 45 jaar arbeidzaam leven. Je hebt een centrale rol ingenomen in het bisdom en middenin de ontwikkeling gestaan, waarbij het nodig was parochies meer te laten samenwerken. Om dat goed te kunnen, moet je ook midden in de kerk staan, heb je gezegd in een afscheidsinterview.”

Mgr. Liesen is de vierde bisschop onder wie Gerard de Rooij heeft gewerkt. “In de tijd dat ik je heb meegemaakt, heb ik gezien hoe de Kerk je aan het hart gaat. Je weet waar het werkelijk om gaat en hebt altijd koers bewaard. Ik ben je heel dankbaar. Je mag daarin de echo horen van de bisschoppen vóór mij. We zijn je dankbaar voor alles wat je hebt gedaan en de manier waarop je het gedaan hebt: staande in het midden, maar wetende dat het uiteindelijk draait om de verbondenheid van mensen met Christus. En je hebt daarbij een eenvoud en blijmoedigheid bewaard die het samenwerken met jou aangenaam en vruchtbaar maakt.”

Daarna werd Gerard verrast met de onderscheiding in de Orde van Sint-Silvester, aangevraagd door de bisschop en toegekend door paus Franciscus. Gerard de Rooij heeft als econoom in hoge mate bijgedragen aan een gezonde financiële basis voor het Bisdom Breda. Dit is een grote verdienste. Daarbij heeft hij altijd goede verhoudingen met besturen nagestreefd. De aanwezigen, die in groten getale naar Bovendonk waren gekomen, klapten luid en instemmend bij de overhandiging van de oorkonde.

In samenspraak met zijn echtgenote Corrie de Rooij – Augustijn werd vervolgens een cadeau overhandigd waar Gerard de komende tijd zijn voordeel mee kan doen bij een van zijn hobby’s, het fotograferen.

Gerard de Rooij op zijn beurt, niet zonder emotie, dankte de bisschop voor zijn woorden. Hij refereerde aan zijn jeugd als misdienaar en zei dankbaar te zijn op het bisdom steeds weer het vertrouwen te hebben gekregen van de bisschoppen. Met de originele advertentie uit 1984 in de hand, vertelde Gerard hoezeer de vacature bij het bisdom hem destijds op het lijf was geschreven. Hij was 28 toen hij op het bisdomkantoor aan het werk ging. Gerard noemde de namen van de toenmalige vicarissen, priesters, religieuzen en leken die werkten op of rond het bisdomkantoor. Hij vertelde over de eerste computer die werd aangeschaft en over de nieuwe mensen van toen, die de oudgedienden van nu zijn geworden

En nu, na zijn aanstelling tot econoom in 1999 en een loopbaan met vele ontwikkelingen, veranderingen in taken en verantwoordelijkheden, past hem ook deze nieuwe situatie weer, vertelde hij met een kwinkslag: “Nu ik gepensioneerd ben heb ik weer een baan gevonden. Ook die is op mijn lijf geschreven: de vereisten zijn 60+, veel vrije tijd, et cetera.”

Gerard de Rooij nam afscheid als econoom van het bisdom. Hij blijft werkzaam voor Centrum Bovendonk, de Volksabdij in Ossendrecht en de Woerdemansstichting. Deze stichting beheert een fonds dat bestemd is voor de opleiding en vorming van late roepingen.

 

Andere berichten