Paul de Vries scj neemt afscheid

2 februari 2009

De bisschop van Breda heeft pater Paul de Vries per 1 februari 2009 ontslag verleend als bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen. Pater Paul de Vries had ontslag gevraagd vanwege zijn leeftijd. Hij vervulde de functie als bisschoppelijk gedelegeerde sinds 1998. Paul de Vries behoort zelf tot de priesters van het Heilig Hart.

Paul de Vries is nog steeds betrokken bij het bestuur van zijn congregatie. “Ik ben 74 jaar. Dan merk je dat grenzen in zicht komen. Naast het werk voor mijn congregatie hoop ik nog een periode in het pastoraat te mogen assisteren.”

Variëteit aan religieuzen
“Als bisschoppelijk gedelegeerde onderhield ik namens de bisschop contact met de religieuzen en omgekeerd informeerde ik de bisschop over datgene wat zich in de wereld van de religieuzen afspeelde.”

Paul de Vries schetst kort een beeld van de gevarieerde wereld van de religieuzen. “Ik kan geen exacte cijfers geven. Toen ik aantrad waren er ongeveer 2200 religieuzen (broeders, zusters en paters) in het bisdom. Een groep daarvan is inmiddels overleden. Daartegenover zijn er door de komst van Kloosterbejaardenoord Zuiderhout in Teteringen weer religieuzen bijgekomen.

De religieuze instituten in ons bisdom hebben een heel verschillend karakter. Er zijn drie broedercongregaties volgens pauselijk recht. Dat betekent dat zij zich voor bestuurlijke zaken, zoals de wijziging van constituties, tot Rome moeten wenden. Er zijn monniken zoals de benedictijnen en de trappisten. We kennen tevens priestercongregaties als onze congregatie, de maristen en de kapucijnen. Aan de vrouwelijke kant bevinden zich in ons bisdom abdijen van monialen. De grootste groep wordt gevormd door de actieve vrouwelijke religieuzen. Van deze vallen er zeven onder de bisschop van Breda. Met hen heb ik veel contact.”

Besturen
Hij onderscheidt in het werk van bisschoppelijk gedelegeerde verschillende fases. “Pater Verbaarschot svd vervulde deze functie in de jaren zeventig en tachtig. Hij hield zich bezig met de herziening van constituties. Deze was nodig door de vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie. Zijn opvolgster, zr. Marie-Andrée van Steen op, was sterk in individuele begeleiding. Ik werd geconfronteerd met vragen rond bestuurbaarheid.”

“Toen ik tien jaar geleden begon was dat nog niet aan de orde. Door de vergrijzing van de congregaties zijn er echter steeds minder mensen beschikbaar om bestuurlijke taken op zich te nemen.”

“Om het bestuur van de congregaties te garanderen is het nodig dat niet-leden in het bestuur participeren. Sommige instituten, zoals de catechisten en de zusters franciscanessen van charitas hebben al een bestuur dat geheel uit niet-leden bestaat. Andere congregaties hebben een gemengd bestuur terwijl bij weer andere leken enkel nog als adviseur optreden. Het opnemen van niet-leden in het bestuur kan enkel met toestemming van de bisschop,” vertelt Paul de Vries. “Hiervoor is steeds een periode van voorbereiding nodig.”

Een kern van religieuzen
Gevraagd naar de toekomst van het religieuze leven, zegt pater De Vries: “Vroeger zijn veel religieuzen vanwege het werk ingetreden, Dit werk, onderwijs, sociaal werk of ziekenzorg, is veelal weggevallen. Een aantal jongeren heeft belangstelling voor religie, spiritualiteit en zingeving. Zij bezoeken abdijen en kloosters, maar treden niet altijd in. Sommigen leven voor een periode mee. Mogelijk worden enkelen definitief lid. Dit is van belang. Rond verschillende kloosters ontstaan groepen leken die meeleven. Dit is heel waardevol. Willen zulke levensvormen toekomst hebben is het belangrijk dat een kern van religieuzen overblijft.”

Pater Paul de Vries zal afscheid nemen met een feestelijke receptie. Uitnodigingen hiervoor zullen tijdig worden verstuurd.

Dag van het Godgewijde Leven
Elk jaar op 2 februari is het de dag van het Godgewijde Leven. Dat betekent dat de Kerk op het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel speciaal aandacht besteedt aan de betekenis van het religieuze leven.

"Inspiratie van religieuzen"
In 2008 werkte pater Paul de Vries mee aan het magazine van het bisdom ‘Inspiratie van religieuzen’. Twee artikelen uit dit blad:
Veertig jaar Diocesaan religieuzen Beraad (P. de Vries). Klik hier.
Religieuzen in het bisdom Breda (H. de Jong). Klik hier.

 

Andere berichten