Overlijdensbericht Nico Nooren

1 oktober 2020

Op 25 september jongstleden is onverwacht te Breda overleden de hoogeerwaarde heer N.A. (Nico) Nooren. Hij werd geboren op 29 september 1924 te Princenhage (Breda). Op 11 juni
1949 werd hij tot priester gewijd.

Na zijn priesterwijding werd Nico Nooren kapelaan in de parochie Johannes de Doper in Sluis. Hierna volgden vele verschillende (bestuurlijke) functies in het Bisdom Breda. Zo was
hij subregent op Klein-Seminarie Ypelaar, secretaris van het Bisdom Breda, rector van het Sint Ignatiusziekenhuis, rector van het Diocesaan Pastoraal Centrum, adviseur voor het benoemingenbeleid van het bisdom, deken van dekenaat Noordrand en waarnemend rector van het Centrum Opleiding Pastorale Bedieningen. In deze functies kwamen de talenten van
Nico Nooren goed tot recht. Parochianen en beroepskrachten in ons bisdom mochten bouwen op zijn wijsheid en inzicht en voor bisschop Ernst was Nico Nooren een belangrijk
vertrouwenspersoon.

Op 1 september 1997 ging Nico Nooren met emeritaat. Hij bleef beschikbaar voor het bisdom als priesterassistent en als bezoeker van de emeriti die buiten het Bisdom Breda woonden. Sinds januari 1968 woonde Nooren bij de zusters Franciscanessen van de Congregatie “Alles voor Allen”. Hij voelde zich thuis bij hen en hij was dankbaar voor de goede en hartelijke zorg die hij kreeg.

In een brief aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers schrijft bisschop Liesen: “Wij zijn dankbaar voor de grote inzet van Nico Nooren in ons bisdom en we danken God voor de vele gaven die Hij aan Nico gaf. Wilt u hem in uw gebed gedenken. Het eeuwig Licht moge hem verlichten.”

Livestream van de uitvaart
De uitvaartdienst voor Nico Nooren wordt in besloten kring gevierd op zaterdag 3 oktober om 10.30 uur in de H. Martinuskerk van Princenhage. De viering is te volgen via deze livestream. Aansluitend is de begrafenis op het kerkhof naast de Martinuskerk.

Nico Nooren, 2010 – Foto: Ramon Mangold

Andere berichten